Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 13.10.2021

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Eksperci z Działdowa 3” nr RPWM.02.04.01-28-001320.
Powiat Działdowski jest Partnerem projektu, realizacja projektu powierzona została Zespołowi Szkół Zawodowych w Działdowie. Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, jest Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów/uczennic na kierunku technik elektryk oraz technik mechatronik w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie poprzez przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczniów; zorganizowanie szkoleń zawodowych z zakresu nowoczesnej elektroniki, szkolenia z Budowy, konfiguracji i obsługi zautomatyzowanego stanowiska lutowniczego, warsztatów rozwijających kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy; przeprowadzenie staży zawodowych dla 60 uczniów/uczennic.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu zamieszczane są na stronach internetowej Realizatora i Partnera wiodącego.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1

Dariusz Chełmiński

Dodał: Benedykt Perzyński