Powiat Działdowski

A- A+

Uroczysty odbiór robót…

Uroczysty odbiór robót wykonanych w II etapie inwestycji: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1254 N Tuszewo (granica powiatu) – Truszczyny – Dębień Nr działki 146, 32 w km. 6+749 – 11+073 dług. 4,324 km”

Uroczysty odbiór robót…

8 lipca br. komisja w składzie: dyrektor PZD w Działdowie Jerzy Grochocki (przewodniczący), przedstawiciel PZD Działdowo Kazimierz Skonieczny, przedstawiciel PZD, kierownik BSiT Lidzbark Janina Szypulska (wszyscy ze strony inwestora), prezes PRID Sp. z o.o. w Działdowie Jan Lech (ze strony wykonawcy robót) i w obecności inspektora nadzoru inwestycyjnego Krzysztofa Chylińskiego, kierownika budowy Piotra Jarzynki, wicestarosty Witolda Ostrowskiego oraz przedstawicielki Starostwa Powiatowego w Działdowie Lidii Nygi dokonała odbioru robót wykonanych w II etapie inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1254 N Tuszewo (granica powiatu) – Truszczyny – Dębień Nr działki 146, 32 w km. 6+749 – 11+073 dług. 4,324 km”, której inwestorem był Powiat Działdowski, a wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o. w Działdowie. W odbiorze uczestniczyli również radni: Jan Raczyński, Jerzy Chmielewski, Janusz Kaczmarek i Tomasz Węgrzynowski.

Uroczysty odbiór robót…

Całkowity koszt przedsięwzięcia (etapu I zrealizowanego w 2010 r. i etapu II zrealizowanego w 2011 r.) to 3 174 737,56 zł brutto.  Wartość II etapu to 1 619 804,29 złotych. Inwestycja w ramach etapu II objęła:

  • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 7cm – 10266 m2,
  • skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,2-0,3 kg/m2 – 24129,50 m2,
  • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 4 cm po zagęszczeniu, (warstwa ścieralna) – 24129,50m2,
  • uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym grubości 10 cm – 6312 m2,
  • czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm – 953m.

Galeria

Dodać należy, że łączna długość zrekonstruowanych dróg w ramach ww. inwestycji w I i II etapie wynosi 4,324 km.

Szerzej o inwestycji na stronie: http://powiatdzialdowski.pl/portal/?p=3948

Uroczysty odbiór robót…
Dodał: Benedykt Perzyński