Powiat Działdowski

A- A+

Czas na podsumowanie kadencji, czyli XLI Sesja Rady Powiatu Działdowskiego

12 listopada br. odbyła się XLI Sesja Rady Powiatu Działdowskiego zamykająca kadencję 2010-2014, w trakcie której, starosta Marian Janicki dokonał przeglądu najważniejszych inwestycji i działań realizowanych przez Powiat Działdowski. Już na wstępie przypomniał, iż wspólnym celem wszystkich radnych jest dążenie do autentycznego oddziaływania na losy społeczności lokalnej i tworzenie czytelnych reguł dostępu do publicznych środków finansowych, ponieważ rolą samorządu jest właśnie rozwiązywanie lokalnych problemów. Na ile obecna rada była skuteczna, pokazują fakty.

Inwestycji drogowe:

Od marca do maja 2011 r. realizowany był projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1544 N na odcinku Uzdowo – Kramarzewo w km 0+000 – 2+925 o długości 2,925 km”. Całkowita wartość inwestycji to ponad 1 mln zł, z czego ponad połowę środków pozyskano z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

Od kwietnia do końca lipca, również 2011 r., realizowany był projekt: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1255N i nr 1288N oraz dróg gminnych w miejscowości Płośnica” o wartości ok. 1,4 mln zł, z czego prawie 1mln zł pozyskano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

W lipcu 2011 r. zakończono realizację II etapu projektu ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1254 N Tuszewo (granica powiatu) – Truszczyny – Dębień Nr działki 146, 32 w km. 6+749 – 11+073 dług. 4,324 km”, o wartości ponad 1,6 mln zł. z czego ponad 1 mln zł pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

We wrześniu 2011 r. zakończono budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1363N (ul. Księżodworska w Działdowie po lewej stronie) od km 0+220 do km 0+870 o długości 0,650 km za kwotę ponad 300 tys. zł, z czego połowę środków pokryła Gmina Miasto Działdowo.

W listopadzie zaś, również 2011 r. nastąpił uroczysty odbiór I etapu „Przebudowy ciągu rowerowego w pasie drogi powiatowej 1587 N, ul. Leśna w Działdowie” w kierunku Malinowa o długości 600 m również realizowanego wspólnie z Gminą Miasto Działdowo. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł prawie 140 tys. zł.

Od maja do września 2012 r. Powiat Działdowski realizował wspólnie z Gminą Płośnica projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304 N dr. woj. 544 – Jabłonowo – Niechłonin – Narzym – Wola, miejscowość Niechłonin 7 + 990 + 590 o długości 0,6 km”. Koszt inwestycji wyniósł ponad 770 tys. zł, z czego środki pozyskane z NPPDL wyniosły ponad 230 tys. zł. W tym samym roku przebudowano łącznie 684 mb chodników przy drogach powiatowych w Jamielniku, Bełku, Działdowie i Szczuplinach, oraz zbudowano 3 zatoki parkingowe w Działdowie i 1 zatokę autobusową w Szczuplinach.

Od lipca do listopada 2013 r. trwała realizacja projektu „Przebudowa ulicy 3-go Maja w Lidzbarku w ciągu drogi powiatowej nr 1353 N Lidzbark – Jamielnik – Bryńsk od km 0+000 do km 0+703” wspólnie z Gminą Lidzbark o wartości ok 1,1 mln zł, z czego ponad 500 tys. zł pozyskano ze środków NPPDL.

W listopadzie 2013 r. zakończył się realizowany z Gminą Rybno projekt „Remont drogi powiatowej nr 1274N gr. pow.–Gronowo–Rybno–dr. woj. 538 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Kopaniarze do przejazdu kolejowego w m. Rybno” na kwotę ok. 354 tys. zł.

We wrześniu 2014 r. zakończyła się realizacja,  wspólnie z Gminą Iłowo – Osada, projektu „Przebudowa drogi pow. Nr 1595 N dr.woj. 544 Iłowo Osada – Dwukoły, ul. Leśna w Iłowie – Osadzie” o wartości ok. 560 tys. zł, z czego ok. 280 tys. zł pochodziło ze środków  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012 – 2015.

Budowa obiektów oświatowych i ich doposażenie to kolejna kategoria inwestycji zrealizowanych w obecnej kadencji:

Od czerwca do września 2011 r. trwała budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy   Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie. Koszt wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz nadzorem inwestorskim wyniósł ponad 500 tys. zł.

W czerwcu 2011 r. zakończona została budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Lidzbarku, której całkowity koszt wyniósł ponad 1,1 mln zł, z czego 900 tys. to nasz wkład własny a tylko 260 tys. zł pochodziło z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Od listopada 2011 r. do września 2013 r. trwała budowa sali sportowej przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie. Koszt to ponad 2,2 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków FRKF to ok. 550 tys. zł. W tym samym roku, w tej szkole, realizowano również projekt „Modernizacja oraz doposażenie pracowni gastronomicznych i hotelarskich w Zespole Szkół w Malinowie” na sumę  ok. 780 tys. z czego prawie 613 tys. zł to dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WiM 2007-2013.

Od listopada 2012 r. do lipca 2014 r. trwała budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Działdowie o wartości ok. 3 mln zł. Warto wspomnieć, że w 2011 r., w tej szkole, zrealizowany został projekt „Wyposażenie dwóch pracowni komputerowych w Technikum nr 1 w Działdowie”  o wartości ponad 140 tys. zł, z czego ponad 120 tys. zł to dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WiM 2007-2013.

Działania na rzecz podniesienia funkcjonowania i jakości usług SP ZOZ w Działdowie:

 W 2012 r. zrealizowany został projekt „Kompleksowa termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”, w ramach którego ocieplono ściany zewnętrzne budynków i ich stropodachy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano kotłownię parową, kotłownię wodną, instalacje wewnętrzne, instalację ciepła technologicznego, instalację wody użytkowej, a także wykonano instalację solarną i roboty ogólnobudowlane. Inwestycja o łącznej wartości ponad 6,3 mln zł. została dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki i dotacji w ramach programu „System Zielonych Inwestycji – GIS”, natomiast środki w kwocie ok. 200 tys. zł na przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej wyasygnował Powiat Działdowski.

Ponadto pod koniec kwietnia 2011 r. dobiegła końca realizacja projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”, który dotyczył doposażenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, laboratorium analiz lekarskich i centralnej sterylizatorni w sprzęt medyczny na łączną kwotę ok. 1,5 mln zł, z czego dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WiM wyniosło ponad 1,1 mln zł.

Wspieranie aktywności zawodowej:

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie realizował i realizuje w ostatnich czterech latach 2 projekty: pierwszy, to projekt systemowy „Unia – Nowe szanse, nowe perspektywy”, finansowany w 100% ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa. Jego celem był wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Działdowie.

Drugi, który zakończy się 31 maja 2015 r., to projekt o nazwie: „Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie na rzecz aktywizacji bezrobotnych”. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 700 tys. zł, z czego ponad 600 tys. zł to środki zewnętrzne. Celem projektu jest wzrost kompetencji i jakości usług świadczonych przez PUP w Działdowie.

Równie ważną kategorią w mojej ocenie są nasze działania prospoleczne i integracyjne:

Od października 2011 r. do września 2012 r. trwała budowa obiektu pod nową siedzibę Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Działdowie przy ul. T. Boya–Żeleńskiego za kwotę prawie 3,5 mln zł. ze środków własnych Powiatu Działdowskiego. Nieruchomość ta została przekazana w nieodpłatne użytkowanie na czas nieograniczony na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Działdowie.

W 2011 r. PCPR w Działdowie realizowało przedsięwzięcie: „Razem ku samodzielności” o wartości ok. 160 tys. zł, z czego ponad 134 tys. zł to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu działdowskiego umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym.

Drugi realizowany od 1 kwietnia 2011 r. do 31 maja 2012 r. przez PCPR projekt nosił nazwę „Aktywność się opłaca – dziś szkolenie jutro praca”. Jego łączna wartość to ponad 205 tys. zł, z czego ponad 175 tys. zł to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem była aktywizacja społeczno-zawodowa i integracja społeczna 30 osób w wieku aktywności zawodowej uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu z terenu powiatu działdowskiego, zrekrutowanych przez pracowników socjalnych PCPR w Działdowie przy współpracy z Gminnymi Komisjami ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Od bieżącego roku PCPR realizuje pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program AS jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Realizacja programu umożliwia samorządowi aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

W ramach współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym w Działdowie i Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendą OHP w Olsztynie 30 sierpnia 2012 r. otwarto Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Działdowie. Działania placówki zmierzają do udzielenia wsparcia każdemu młodemu człowiekowi po to, aby wykorzystał swój potencjał w edukacji i znalazł miejsce na rynku pracy.

Starosta M. janicki podkreślił również, że Powiat Działdowski od lat ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszego powiatu przy opracowywaniu naszych planów działań w poszczególnych latach, jak również przy organizowaniu wydarzeń kulturalnych promujących osiągnięcia lokalnych twórców.

 Reintrodukcja kuropatwy w powiecie działdowskim:

 Zauważając problem, jakim jest postępujący regres liczebności populacji kuropatw, Powiat Działdowski zawarł w październiku 2011 r. z myśliwymi, leśnikami z obu nadleśnictw oraz z przedstawicielami gmin porozumienie o współpracy dotyczącej odbudowy populacji kuropatwy na terenie powiatu działdowskiego i zakupił oraz  dokonał wsiedleń w sierpniu 2012 r. 1499 sztuk kuropatw za kwotę ponad 43 tys. zł, z czego 20 tys. pochodziło ze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Drugie wsiedlenie, 1000 szt. kuropatw, odbyło się w kwietniu 2014 r. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 51 tys. zł.

Starosta M. Janicki podziękował również wszystkim radnym, pracownikom Starostwa Powiatowego w Działdowie oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych za wkład w tak dynamiczny rozwój powiatu w trakcie trwania kadencji 2010 – 2014.

Czas na podsumowanie kadencji, czyli XLI Sesja Rady Powiatu Działdowskiego
Dodał: Benedykt Perzyński