Powiat Działdowski

A- A+

PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ DOTYCZĄCEJ PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 544 NA ODCINKU: DZIAŁDOWO – IŁOWO-OSADA.

3 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Działdowie została podpisana umowa z wykonawcą dotycząca przebudowy drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo – Iłowo-Osada (od skrzyżowania ulic: Mławska i Wolności w Działdowie, ale bez przebudowy tego skrzyżowania, do początku Iłowa-Osady). Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji z wykorzystaniem środków unijnych w ramach oszczędności w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie umowę podpisał dyrektor Waldemar Królikowski przy kontrasygnacie księgowej Bożeny Grabowskiej zaś w imieniu wykonawcy, czyli firmy STRABAG Sp. z o. o. pełnomocnik firmy Marcin Pokojski.

Galeria

Oprócz wymienionych wyżej osób w spotkaniu uczestniczyli m. in.: marszałek warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, radna sejmiku Teresa Nowakowska, starosta Marian Janicki, wicestarosta Marian Brandt, burmistrz m. Działdowo Grzegorz Mrowiński, wójt gm. Działdowo Paweł Cieśliński, wójt gm. Iłowo-Osada Sebastian Cichocki i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki.

Zgodnie z informacjami pozyskanymi z Zarządu Dróg Wojewódzkich zakres robót budowlanych obejmie:

  • wymianę istniejącej nawierzchni ze wzmocnieniem do nośności 100 kN/oś,
  • przebudowę niektórych skrzyżowań,
  • lokalne poszerzenia drogi,
  • remont 7 przepustów pod drogą oraz ułożenie lub remont istniejących przepustów pod zjazdami,
  • wyrównanie i utwardzenie poboczy,
  • remont wybranych odcinków chodnika (dojścia do przejść dla pieszych),
  • poprawę odwodnienia drogi,
  • odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego,
  • zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego.

Galeria

Inwestycja będzie finansowana ze środków UE (70%) środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego (3,4 mln zł), Powiatu Działdowskiego (0,5 mln zł), Gminy Działdowo (0,5 mln zł), Gminy Iłowo-Osada (0,5 mln zł), Gminy Miasto Działdowo (0,4 mln zł) i Gminy Płośnica (0,1 mln zł). Wartość przedsięwzięcia, wyniesie ok. 17,9 mln zł, w tym robót budowlanych – 16,7 mln zł. Inwestycja ma być zakończona zgodnie z umową jeszcze w tym roku.

Dodał: Benedykt Perzyński