Powiat Działdowski

A- A+

Coraz lepsze chodniki przy drogach powiatowych

W bieżącym roku trwa przebudowa chodników i zjazdów do posesji przy drogach powiatowych finansowana ze środków Powiatu Działdowskiego oraz gmin: Płośnica i Lidzbark. Realizacja wszystkich poniżej przedstawionych działań zmierza do zapewnienia poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez separację ruchu pieszych i pojazdów.

Galeria

Została już zrealizowana przebudowa chodników w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Płośnica. Roboty zostały odebrane już w Małym Łęcku oraz w Turzy Małej. W Małym Łęcku, w ciągu drogi powiatowej nr 1288 N, wykonano z kostki betonowej brukowej 239 mb chodnika i zjazdy do poszczególnych posesji. Wartość tego zadania wyniosła 53 430 zł. W Turzy Małej, w ciągu drogi powiatowej nr 1286 N, wybudowano 150 mb chodnika i zjazdów do posesji z kostki betonowej brukowej. Przedsięwzięcie to stanowiło kontynuację działań rozpoczętych w minionym roku. Koszt tego zadania wyniósł 31 908 zł. Warto dodać, że obydwa zadania były finansowane po 50% przez Powiat Działdowski i Gminę Płośnica.

Aktualnie na ukończeniu jest przebudowa chodników w pasie dróg powiatowych na  terenie gminy Lidzbark. W Adamowie został wykonany chodnik o długości 150 mb i zjazdy do posesji z kostki betonowej brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1298 N o wartości 39 001 zł, a w Bryńsku 180 mb chodnika i zjazdów do posesji z kostki betonowej brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1353 N o wartości 36 935 zł, z kolei we Wlewsku powstało 150 mb chodnika i zjazdów do posesji z kostki betonowej brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1335 N o wartości 41 617 zł. W pokryciu kosztów trzech wyżej wymienionych działań partycypują po 50% Powiat Działdowski i Gmina Lidzbark.

Lidia Nyga – Skwara

Dodał: Benedykt Perzyński