Powiat Działdowski

A- A+

Dwa nowo przebudowane odcinki dróg powiatowych oddane do użytkowania.

W listopadzie 2013 roku przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie, Starostwa Powiatowego oraz Gminy Lidzbark i Gminy Rybno dokonali odbioru robót drogowych dwóch odcinków dróg powiatowych po zakończeniu:

 • Remontu drogi powiatowej nr 1274N gr. pow. – Gronowo – Rybno – dr. woj. 538 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Kopaniarze do przejazdu kolejowego w m. Rybno,
 • Przebudowy ulicy 3-go Maja w Lidzbarku w ciągu drogi powiatowej Nr 1353 N Lidzbark – Jamielnik – Bryńsk od km 0+000 do km 0+703.

Remont i przebudowa sfinansowane zostały przez Powiat Działdowski przy partycypacji Gminy Rybno (10% wartości wkładu własnego) i Gminy Lidzbark (50% wartości wkładu własnego). Pozostałe 50%  środków na realizację zadania Powiat Działdowski pozyskał
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 -2015.

Przebudowa ulicy 3-go Maja w Lidzbarku w ciągu drogi powiatowej Nr 1353 N Lidzbark – Jamielnik – Bryńsk od km 0+000 do km 0+703

Samorządy: Powiat Działdowski i Gmina Lidzbark, chcąc zwiększyć bezpieczeństwo osób  korzystających z drogi powiatowej nr 1353 N postanowiły dokonać jej przebudowy na najbardziej newralgicznym odcinku, czyli inwestycją objąć ulicę 3-go Maja w Lidzbarku. Dzięki rozwiązaniom zawartym w projekcie budowlanym realizacja tego przedsięwzięcia będzie miała istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich użytkowników tej drogi. Zakres przebudowy dotyczył m.in.:

 • poszerzenia jezdni drogi powiatowej do 6 m,
 • wyrównania nawierzchni jezdni,
 • przebudowy skrzyżowań drogi powiatowej nr 1353 N z ulicami gminnymi,
 • oznakowania pionowego (montaż 39 znaków drogowych: ostrzegawczych typu A, zakazu typu B, nakazu typu C i informacyjnych typu D) oraz oznakowania poziomego drogi, czyli pomalowanie farbą np. linii: warunkowego zatrzymania, bezwzględnego zatrzymania, pojedynczej przerywanej krótkiej, podwójnej ciągłej, linii jednostronnie przekraczalnej długiej i innych dla zwiększenia przejrzystości i czytelności układu drogowego, w tym szczególnie skrzyżowań,
 • wykonania 1018 m chodnika (315 m chodnika po prawej stronie drogi o szerokości 2 m i 703 m chodnika po lewej stronie o szerokości od 1,5 m do 2 m). Dotychczas przy ulicy nie było chodnika i  piesi poruszali się po jezdni,
 • wybudowania 637 m ścieżki rowerowej o szerokości 2 m,
 • ustawienia 54 mb wygrodzeń sztywnych dla ruchu pieszego w obrębie dwóch skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi, w celu zapobieżenia nagłym wtargnięciom pieszych, – wykonania przejść dla pieszych – w obrębie skrzyżowań drogi powiatowej z ulicami gminnymi,
 • regulacji pionowej włazów studni kanalizacyjnych – 22 szt., zaworów wodociągowych – 20 szt., zaworów gazowych – 30 szt., zaworów studzienek telekomunikacyjnych – 10 szt. i studzienek – wpustów studni ścieku ulicznego – 3 szt., co sprawi, że kierowcy nie będą już musieli wykonywać manewrów na drodze w celu uniknięcia występujących przeszkód, lecz będą mogli bezpiecznie poruszać się po jezdni,
 • właściwego odwodnienia nawierzchni jezdni i chodników z wód opadowych poprzez zapewnione przez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne jezdni i chodników oraz montaż 5 szt. studzienek ściekowych ulicznych, a także budowę przykanalika, co pozwola na właściwe odprowadzenie wód opadowych z jezdni przez istniejący kolektor deszczowy do kanalizacji deszczowej i likwidację zastoisk wody po opadach deszczu i roztopach.

Droga powiatowa 1353 N łączy się w Lidzbarku bezpośrednio z drogą wojewódzką
W 541 Lubawa – Żuromin przebiegającą przez teren województwa warmińsko – mazurskiego, kujawsko – pomorskiego i mazowieckiego, a poprzez drogę wojewódzką W 541 także z drogą wojewódzką W 544 Brodnica – Mława, która również przebiega przez teren trzech województw.

Zrealizowanie tej inwestycji umożliwi bezpieczny, wygodny i szybszy dojazd mieszkańcom wsi do miasta, do różnego typu instytucji publicznych, a pojazdom zaopatrzenia rolniczego oraz odbiorcom produktów rolnych i zwierzęcych dojazd do gospodarstw rolnych położonych przy drodze 1353 N i w jej pobliżu.

Realizacja remontu drogi powiatowej nr 1274N gr. pow. – Gronowo – Rybno przyczyni się do poprawy jakości połączeń drogowych a tym samym do zapewniania właściwego poziomu bezpieczeństwa użytkownikom. W ramach tej inwestycji m.in. ułożono nową warstwę masy bitumicznej, uzupełniono i wyrównano pobocza, ustawiono poręcze energochłonne, wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe jezdni.  Inwestycja ta poprawi przystosowanie drogi dla ruchu jednostek ratowniczo – gaśniczych, służb ratowniczych, karetek np. wypadkowych, czy reanimacyjnych i straży pożarnej, bowiem skróci się czas przejazdu tą drogą.

Realizacja remontu poprawiła parametry techniczne drogi. Zwiększyła się jej funkcjonalność, czytelność jej oznakowania, a wszystko po to aby umożliwić łatwiejsze
i sprawniejsze wykonywanie manewrów drogowych i zapewnić bezpieczeństwo  ochrony życia i zdrowia ludności oraz ochrony ich mienia.

Droga powiatowa nr 1274 N przebiega przez duży kompleks lasów i przecina Welski Park Krajobrazowy. W pobliżu znajduje się Natura 2000 – Ostoja Welska, rezerwat przyrody Jezioro Neliwa, a także Obszar Chronionego Krajobrazu Dębień i Obszar Chronionego Krajobrazu Hartowiec. Jest to teren cenny pod względem przyrodniczym, zatem bardzo ważne z punktu widzenia zachowania walorów przyrodniczych i sprawnego zarządzania kryzysowego oraz zapewnienia właściwej ochrony lasu przez pożarami i ich rozprzestrzenianiem się jest stworzenie jednostkom straży pożarnej optymalnych możliwości szybkiego dojazdu na miejsce pożaru dzięki dostosowaniu parametrów technicznych drogi do występujących na tym obszarze potrzeb i możliwości.

Galeria

Koszt „Remont drogi powiatowej nr 1274N gr. pow. – Gronowo – Rybno – dr. woj. 538 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Kopaniarze do przejazdu kolejowego w m. Rybno” wyniósł  353 966,82 zł, a kosztPrzebudowy ulicy 3-go Maja w Lidzbarku w ciągu drogi powiatowej Nr 1353 N Lidzbark – Jamielnik – Bryńsk od km 0+000 do km 0+703” – 1 085 500,00 zł.

Opr. Piotr Utrata

Dodał: Benedykt Perzyński