Powiat Działdowski

A- A+

Przebudowa ulicy 3-go Maja w Lidzbarku w ciągu drogi powiatowej nr 1353 N Lidzbark – Jamielnik – Bryńsk

W dn. 5 lipca 2013 r. została zawarta umowa o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn. „Przebudowa ulicy 3-go Maja w Lidzbarku w ciągu drogi powiatowej nr 1353 N Lidzbark – Jamielnik – Bryńsk od km 0+000 do km 0+703” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim Marianem Podziewskim a Powiatem Działdowskim jako Beneficjentem reprezentowanym przez starostę Mariana Janickiego, wicestarostę Witolda Ostrowskiego przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Wojtczyk.

Przebudowa ulicy 3-go maja w Lidzbarku w ciągu drogi powiatowej nr 1353 N Lidzbark – Jamielnik – Bryńsk od km 0+000 do km 0+703 obejmie:

 • roboty przygotowawcze, czyli pomiary dla trasy dróg opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z załadunkiem i wywozem,
 • roboty ziemne, czyli mechaniczne wykonanie wykopów do wbudowania w nasyp z wywozem urobku, formowanie i zagęszczenie nasypów z dowozem ziemi,
 • roboty rozbiórkowe, czyli rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej z wywozem, podbudowy betonowej z wywozem i frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
 • roboty odwadniające, czyli wykonanie studzienki ściekowej ulicznej betonowej i przykanalika z rur betonowych kielichowych,
 • podbudowę, czyli mechaniczne wykonanie koryta pod skrzyżowania z wywozem i pod zjazdy z wywozem, następnie wykonanie warstwy odsączającej z zagęszczeniem pod jezdnię i skrzyżowania, poszerzenie, podbudowy pod jezdnię, skrzyżowania, poszerzenie, zjazdy chodnik i ścieżkę rowerową i wyrównanie istniejącego podłoża ze skropieniem emulsją asfaltową,
 • ustawienie krawężników i obrzeża,
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czarnej, czerwonej, szarej oraz warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego ze skropieniem emulsją asfaltową,
 • oznakowanie wraz z urządzeniami bezpieczeństwa drogowego, czyli oznakowanie poziome jezdni, ustawienie słupków z rur stalowych, zamocowanie tablic znaków drogowych i ustawienie wygrodzeń sztywnych dla ruchu pieszego
 • roboty towarzyszące, czyli regulacja pionowa włazów studni kanalizacyjnych, założenie rur osłonowych dzielonych na przewody telekomunikacyjne i energetyczne, humusowanie z obsianiem trawą z ziemi urodzajnej.

Rzeczowe zakończenie realizacji przewidzianego w umowie zadania powinno nastąpić najpóźniej do 30 listopada 2013 r.
Koszt przedsięwzięcia to 1 085 500 zł brutto w tym:

 • dofinansowanie dotacją celową – 542 750 zł brutto,
 • pomoc finansowa Burmistrza Lidzbarka – 271 375 zł brutto,

Środki Powiatu Działdowskiego – 271 375 zł brutto.

Dodał: Benedykt Perzyński