Powiat Działdowski

A- A+

ODBIÓR KOŃCOWY I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI NOWEJ INWESTYCJI DROGOWEJ

W dn. 27 maja 2011 r. nastąpił odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1544 N na odcinku Uzdowo – Kramarzewo w km 0 + 000 – 2 + 925 o długości 2,925 km” o wartości 1 060 648, 52 zł brutto dofinansowanej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011,  w którym uczestniczyli z ramienia inwestora: dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki, przedstawiciel PZD Kazimierz Skonieczny, kierownik BSiT w Działdowie Stanisław Górny i przedstawiciel wykonawcy robót, czyli Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Usług Sprzętowo – Transportowych Spółka z o. o. w Nidzicy. Ponadto obecni byli także: inspektor nadzoru inwestycyjnego Krzysztof Chyliński, kierownik budowy Waldemar Siotkowski, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Działdowie Lidia Nyga i przedstawiciel Urzędu Gminy w Działdowie Grzegorz Małachowski.

Galeria

Realizacja projektu nastąpiła zgodnie z Umową nr 06/03/2011 zawartą dnia 11 marca 2011 r. w Działdowie pomiędzy reprezentowanym przez dyrektora Jerzego Grochockiego Powiatowym Zarządem Dróg w Działdowie, a reprezentowanym przez prezesa Andrzeja Osowskiego Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Usług Sprzętowo – Transportowych Spółka z o. o. w Nidzicy.

Inwestycja objęła m. in. roboty przygotowawcze, wykonanie:

  • chodników na powierzchni 756,63 m² z kostki brukowej,
  • zatoki autobusowej z kostki brukowej,
  • przedłużenia istniejącego przepustu rurowego pod drogą w km 2 +237 – 2 m,
  • podbudowy poprzez mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i jej mechaniczne wyrównanie mieszanką mineralno – asfaltową,
  • nawierzchni poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej, skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej i ułożenie warstwy ścieralnej,
  • odwodnienia poprzez oczyszczenie rowów wraz z wyprofilowaniem dna i uzupełnienie poboczy,
  • 6 zjazdów gospodarczych,
  • oznakowania poziomego i pionowego,
  • zadrzewienia poprzez nasadzenie 203 szt. drzewek wraz z palikami w pasie drogowym.

 

Galeria

Realizacja ww. inwestycji z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu drogowego, ponieważ obecnie nawierzchnia bitumiczna przebudowanej drogi powiatowej nr 1544 N na odcinku Uzdowo – Kramarzewo spełnia wymogi techniczne.

Dodał: Benedykt Perzyński