Powiat Działdowski

A- A+

Od wielu już lat samorząd powiatu działdowskiego realizuje projekty dofinansowywane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego związane m.in. z przebudową dróg powiatowych, zakupem wyposażenia medycznego dla szpitala, sprzętu dydaktycznego, komputerowego dla szkół. Obecnie trwa II etap przebudowy drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo (granica powiatu) – Truszczyny – Dębień Nr działki 146, 32 w km. 6+749¸11+073 dług. 4,324 km, a także II etap przebudowy dróg powiatowych nr 1255N i nr 1288N oraz dróg gminnych w miejscowości Płośnica.

Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy powiatu

Dobiegają również końca realizacje projektów związanych z zakupem sprzętu medycznego dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie oraz modernizacją i doposażeniem pracowni gastronomicznych i hotelarskich w Zespole Szkół w Malinowie, jak również z wyposażeniem dwóch pracowni komputerowych w Technikum nr 1 w Działdowie (w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie). Powyższe inwestycje zostaną ukończone w bieżącym roku.

Galeria

Wiele powiatowych inwestycji dotyczy poprawy infrastruktury społecznej tj. termomodernizacji Zespołu Szkół w Gródkach i Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie, czy też budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie. Przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowana jest sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Lidzbarku, której ukończenie nastąpi w okresie wakacyjnym. Na najbliższe lata planowana jest natomiast budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Malinowie.

Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy powiatu

Powiat Działdowski od lat pozyskuje też środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011. W bieżącym roku przebudowywana jest droga powiatowa nr 1544N, na odcinku Uzdowo – Kramarzewo w km 0+000 – 2+925 o długości 2,925 km. Powiat korzysta także ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013. Projekty dofinansowywane z tego funduszu są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie, a także Zespół Szkół w Lidzbarku.

 Wspieranie aktywności zawodowej

PUP w Działdowie nadal realizuje 2 projekty w ramach PO KL, Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Jeden z projektów realizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, drugi w ramach Podziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Projekt systemowy „Unia – Nowe szanse, nowe perspektywy”, finansowany w 100% ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa, jest realizowany w ramach Poddziałania 6.1.3 w okresie 1.01.2008 r. – 31.12.2013 r. Na każdy rok jego realizacji składany jest wniosek o dofinansowanie. Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Działdowie. W 2008 r. wartość projektu wyniosła 3 000 000 zł. Wsparciem objęte zostały 353 osoby bezrobotne, w tym: 250 skierowano do odbycia stażu u pracodawców, 103 przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej. W 2009 r. projekt opiewał na 2 500 000 zł. Wsparcie uzyskały 183 osoby bezrobotne: 123 skierowano na staż, 60 udzielono dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. W 2010 r. wartość projektu to 3 625 000 zł. Wsparciem objęto 289 osób bezrobotnych: 200 skierowano na staż, 89 przyznano dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. W 2011 r. wartość projektu wynosi 1 995 300 zł. Wsparcie przewidziane jest dla 162 osób bezrobotnych: 156 osób zostanie skierowanych do odbycia stażu, 6 osobom udzielone zostaną dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

Drugi projekt „Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie na rzecz aktywizacji bezrobotnych”, realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2, jest projektem konkursowym, którego okres realizacji to 1.05.2008 r. -31.05.2015 r. Całkowita wartość projektu wynosi 706 620,62 zł, w tym kwota dofinansowania to 600 627,52 zł, a 105 993,10 zł to wkład własny. Celem projektu jest wzrost kompetencji i jakości usług świadczonych przez PUP w Działdowie. Projekt zakłada zatrudnienie 2 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego, przeszkolenie w systemie pozaszkolnym 24 kluczowych pracowników urzędu oraz podjęcie nauki w systemie szkolnym przez 19 pracowników Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Integracja społeczna

PCPR w Działdowie w 2011 r. przystąpiło do realizacji dwóch przedsięwzięć „Razem ku samodzielności” i „Aktywność się opłaca – dziś szkolenie jutro praca”. Projekt systemowy „Razem ku samodzielności” będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Priorytet 7 Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Łączna wartość przedsięwzięcia to 157 714 zł, w tym: środki Europejskiego Funduszu Społecznego 134 056,90 zł (85% wartości projektu), dotacja z budżetu krajowego 335,10 zł (0,21%), wkład własny 23 322,00 zł (14,79%) będzie wydatkowany ze środków PFRON. Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu działdowskiego umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym. W ramach projektu systemowego od 1 kwietnia 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie utworzyło i wyposażyło stanowisko pracy – doradca ds. osób niepełnosprawnych. Wsparciem zostało objętych 39 Beneficjentów Ostatecznych zrekrutowanych przez pracowników socjalnych PCPR w Działdowie i podzielonych na 3 grupy 13-osobowe. Pierwszą grupę stanowi młodzież w wieku od 15 do 24 roku życia z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Młodzież została objęta kontraktami socjalnymi. Formy wsparcia zaplanowane dla tej grupy to: wyjazd aktywizująco-motywujący, grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne, poradnictwo z doradcą zawodowym, grupowe spotkania na temat „Edukacji seksualnej” i „Pogadanki o dopalaczach”, grupowe warsztaty treningu asertywności, wyjazd integracyjny połączony z treningiem komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji.

Drugą i trzecią grupę stanowią osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, które zostały objęte kontraktami socjalnymi, jak również umowami PIN. Formy wsparcia zaplanowane dla grupy drugiej to: grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne i poradnictwo z doradcą zawodowym. Dla grupy trzeciej przewidziano grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne. Natomiast formy wsparcia zaplanowane wspólnie dla grupy drugiej i trzeciej to piknik integracyjny i turnus rehabilitacyjny. Udział w projekcie zakończy się dla uczestników certyfikatem oraz konferencją.

Natomiast projekt konkursowy nosi nazwę „Aktywność się opłaca – dziś szkolenie jutro praca” jest realizowany w ramach PO KL 2007-2013, Priorytet 7 Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łączna wartość projektu – 205 968,18 zł, w tym: Europejski Fundusz Społeczny 175 072,95 zł (85% wartości projektu), dotacja z budżetu państwa 30 895,23 zł (15%). Okres jego realizacji to 1 kwietnia 2011 r. – 31 maja 2012 r.

Głównym celem projektu jest zaktywizowanie społeczno-zawodowe i integracja społeczna 30 osób w wieku aktywności zawodowej uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu z terenu powiatu działdowskiego, zrekrutowanych przez pracowników socjalnych PCPR w Działdowie przy współpracy z Gminnymi Komisjami ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wybrane osoby zostaną objęte następującymi formami wsparcia: grupowym i indywidualnym poradnictwem psychologicznym, poradnictwem z doradcą zawodowym, grupowymi warsztatami z zakresu asertywności, rozwiązywania problemów, komunikacji niewerbalnej, wyrażania i przyjmowania krytyki i pochwał, uświadomienia sobie uczucia złości i radzenie sobie z nią, uświadomienie sobie negatywnego myślenia i radzenia sobie z nim oraz szkolenia zawodowe. W celu integracji grupy zostaną zorganizowane dwa wyjazdy kulturalne. Udział w projekcie zakończy się zaświadczeniem o ukończeniu kursu zawodowego i konferencją podsumowującą.

nadesłała: Lidia Nyga

Dodał: Benedykt Perzyński