Powiat Działdowski

A- A+

Zawarcie umowy z wykonawcą robót w ramach projektu pt. „Przebudowa dróg…”

Zawarcie umowy z wykonawcą robót w ramach projektu pt. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1255N i nr 1288N oraz dróg gminnych w miejscowości Płośnica”

“Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, Powiat Działdowski dokonał wyboru wykonawcy robót inwestycji pt. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1255N i nr 1288N oraz dróg gminnych w miejscowości Płośnica”

W dniu 20 kwietnia 2011 r. w Działdowie, została zawarta umowa nr 11/04/2011 pomiędzy Powiatem Działdowskim a Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Drogowych Sp. z o.o. w Działdowie, której przedmiotem jest wykonanie robót drogowych w ramach tego przedsięwzięcia.

Termin zakończenia robót budowlanych ustalono na 15 lipca 2011 r.

Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego pełnić będzie Pan Jerzy Grochocki. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie Pan Piotr Dariusz Jarzynka.

 Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 405 088,06 zł.

Powiat na realizację tego przedsięwzięcia pozyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, w wysokości 983 561,64 zł.

Zawarcie umowy z wykonawcą robót w ramach projektu pt. „Przebudowa dróg…”
Dodał: Benedykt Perzyński