Powiat Działdowski

A- A+

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie dokonał wyboru wykonawcy robót inwestycji pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1544 N na odcinku Uzdowo – Kramarzewo w km 0+000 – 2+925 o długości 2,925 km”. W dniu 11 marca 2011 r. w Działdowie, została zawarta umowa nr 06/03/2011 pomiędzy PZD w Działdowie, a wykonawcą robót, Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Usług Sprzętowo Transportowych Sp. z o.o. z Nidzicy, której przedmiotem jest wykonanie robót drogowych w ramach tego przedsięwzięcia. Termin zakończenia robót budowlanych ustalono na 30 czerwca 2011 r. Nadzór inwestorski pełnić będzie Krzysztof Chyliński, natomiast na kierownika budowy został wyznaczony Waldemar Siotkowski.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 060 646,52 zł. Powiat pozyskał na realizację tego przedsięwzięcia dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 w wysokości 530 300 zł. Inwestycja jest współfinansowana przez Gminę Działdowo.

Dodał: Benedykt Perzyński