Powiat Działdowski

A- A+

16 listopada br. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie podał do publicznej wiadomości ostateczne wyniki oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie oraz listy rankingowe w ramach NPPDL, nabór na 2011 r.

Wśród zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków na 17 miejscu usytuowany został wniosek Powiatu Działdowskiego: “Przebudowa drogi powiatowej nr 1544N na odcinku Uzdowo-Kramarzewo w km 0 + 000 – 2 + 925 o długości 2,925 km”.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 1 551 105,78 zł brutto, (wkład własny: 777,6 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 775,5 tys. zł).

W ramach ww. inwestycji planowane są roboty pomiarowe, budowa chodnika, wjazdów do posesji z kostki betonowej oraz budowa zatoki autobusowej  z kostki brukowej. Ponadto, planowane jest przedłużenie o 2 m i oczyszczenie istniejącego przepustu rurowego, betonowego pod drogą, montaż barier energochłonnych, stalowych na przepuście, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralną  asfaltową, ułożenie nawierzchni warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej i odwodnienie drogi poprzez ścinkę poboczy, oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, wykonanie 6 szt. zjazdów gospodarczych na pola, a także przepustów rurowych betonowych pod zjazdami. Na przebudowanym odcinku drogi wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe, zaś w pasie drogowym zostaną zasadzone 203 sztuki drzewek.

Planowany do przebudowy odcinek drogi nr 1544N łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr W542, a za pośrednictwem istniejącej drogi gminnej nr 187014N łączy drogi wojewódzkie nr W542 i W538, zatem powyższa inwestycja przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego i wpłynie znacząco na poprawę warunków komunikacyjno-dojazdowych oraz na całkowitą zmianę jakości, a także komfortu podróżowania tą drogą przez wszystkich jej użytkowników.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2011 r.

Pełna lista zakwalifikowanych wniosków powiatowych: NPPDL powiaty 2011

Warto dodać, że wśród wniosków gminnych uwzględniono także wniosek Gminy Rybno: „Przebudowa dróg gminnych nr 185049N, nr 185050N, nr 185055N stanowiących połączenie z drogą wojewódzką nr 538 i powiatową 1255N”, sytuując go na 5 miejscu w rankingu.

Pełna lista zakwalifikowanych wniosków gminnych: NPPDL gminy 2011

Dodał: Benedykt Perzyński