Powiat Działdowski

A- A+

DOPOSAŻENIE SP ZOZ W DZIAŁDOWIE

“Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

30 września br. w Olsztynie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie” w ramach Osi priorytetowej 3: Infrastruktura społeczna, Działanie 3.2: Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej, Poddziałanie 3.2.1: Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, pomiędzy Województwem Warmińsko Mazurskim reprezentowanym przez wicemarszałków: Urszulę Pasławską i Jolantę Szulc, a dyrektorem SP ZOZ w Działdowie Elżbietą Leżuchowską w obecności dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Bożeny Wrzeszcz–Zwady, zcy dyrektora SP ZOZ w Działdowie  Grzegorza Żurawskiego i naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Działdowie Lidii Nygi.

DOPOSAŻENIE SP ZOZ W DZIAŁDOWIE

Realizacja projektu doposażenia oddziału intensywnej opieki medycznej, laboratorium i centralnej stabilizatorni w sprzęt medyczny na łączną kwotę ok. 1 555 682,22 zł, w tym 1 444 486,57 zł z EFRR, co stanowi 80% wydatków kwalifikowalnych, tym samym wkład własny Beneficjenta wynosi 311 121,65 zł, co stanowi 20% wydatków kwalifikowalnych. Okres realizacji projektu ustalony został na okres od 11 września 2010 r. do 29 kwietnia 2011 r.

DOPOSAŻENIE SP ZOZ W DZIAŁDOWIE
Dodał: Benedykt Perzyński