Powiat Działdowski

A- A+

UMOWA W SPRAWIE DOKOŃCZENIA BUDOWY CIĄGU PIESZO – ROWEROWEGO

W dn. 30 września br. została zawarta umowa między Powiatem Działdowskim, reprezentowanym przez starostę Mariana Janickiego i wicestarostę Piotra Kłosowskiego przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Wojtczyk a Gminą Miasto Działdowo reprezentowanej przez burmistrza Bronisława Mazurkiewicza przy kontrasygnacie skarbnik Beaty Szydłowskiej, dotycząca przekazania przez Gminę Miasto Działdowo pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację projektu: “Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1363N ul. Księżodworska w Działdowie po stronie lewej od km 0+870 do km 1 + 164 o długości 0,294″.

Planowany zakres robot obejmie m. in. roboty pomiarowe i rozbiórkowe, ustawienie krawężników betonowych, wykonanie koryta i podbudowy pod wjazdy, wjazdów do posesji, wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej i ciągu rowerowego z kostki betonowej bezfrezowej (z symbolami wykonanymi z kostki grafitowej) oraz ustawienie obrzeży betonowych i znaków pionowych.
Koszt realizacji inwestycji – 160 tys. zł.
Termin realizacji – do 15 października 2010 r.

Dodał: Benedykt Perzyński