Powiat Działdowski

A- A+

Uroczysty odbiór robót w ramach projektu „Przebudowa dróg powiatowych nr 1255N i nr 1288N oraz dróg gminnych w miejscowości Płośnica” – Etap I

W dn. 28 września 2010 r. dokonano uroczystego odbioru robót wykonanych przez konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. z Działdowa oraz Firmę Budowlaną „KEMPKA” Jerzy Kempka z Działdowa w ramach I etapu inwestycji. Uczestniczyli w nim: starosta – Marian Janicki, wójt gminy Płośnica – M. Michał Niedźwiecki, zastępca wójta gminy Płośnica – Kazimierz Podlasin, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie – Jerzy Grochocki, zastępca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie – Krzysztof Chyliński, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Funduszy Europejskich i Promocji w Starostwie Powiatowym w Działdowie – Lidia Nyga, inspektor ds. budownictwa i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Płośnica – Halina Jabłońska, inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – Andrzej Lech, inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej – Lech Moczulski, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno – Drogowych Sp. z o.o. – Jan Lech, wiceprezes zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno – Drogowych Sp. z o.o. – Alfons Szymański, właściciel Firmy Budowlanej „KEMPKA” – Jerzy Kempka.

Projekt pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1255N i nr 1288N oraz dróg gminnych w miejscowości Płośnica” jest kompleksowym przedsięwzięciem, którego realizacja planowana jest w dwóch etapach w latach 2010-2011. Wykonany w całości w 2010 r. etap I obejmował m.in. przebudowę skrzyżowania drogi nr 1255N z drogą gminną w km 22+824 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu, przebudowę drogi powiatowej nr 1288N (ul. Działdowska) oraz drogi powiatowej nr 1255N (ul. Młyńska i Kościelna), wykonanie kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi dla dróg powiatowych i gminnych objętych projektem oraz oznakowania poziomego i pionowego jezdni, położenie chodników, wykonanie wjazdów do posesji i ścieków ulicznych oraz budowę parkingu.

Roboty przewidziane do realizacji w etapie I zostały wykonane terminowo, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą nr 34341-01/2010 z dn. 9.03.2010 r. i umową z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim nr 38/110/NPPDL/10 z dn. 11.05.2010 r. oraz dokumentacją techniczną. Wartość tego przedsięwzięcia, w tym robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim, wyniosła 3 373 895,40 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków pozyskanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1 686 900,00 zł oraz funduszy Powiatu Działdowskiego i Gminy Płośnica zgodnie z umową o partnerstwie nr 0711/1/NPPDL/2009 z 25.09.09 r. i aneksem nr 1 z 9.04.2010 r. w następujących proporcjach:

  • środki Gminy Płośnica – 843 498,40 zł,
  • środki Powiatu Działdowskiego – 843 497,00 zł.

Realizacja II etapu tego projektu została zaplanowana na 2011 r. Będzie ona finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, zgodnie z umową nr UDA-RPWM.05.02.01-28-048/09-00 zawartą pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim i Powiatem Działdowskim 30.06.2010 r., a także Powiatu Działdowskiego i Gminy Płośnica.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
Łączna długość przebudowanych w ramach projektu dróg wynosi 1,816 km.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński