Powiat Działdowski

A- A+

Odbiór końcowy robót dwóch inwestycji drogowych w gminie Lidzbark

30 listopada br. miał miejsce odbiór końcowy robót inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1353N Lidzbark – Bryńsk” – długość 1,820 km oraz „Przebudowa chodnika w m. Jamielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1353N” – długość 171 m.

Galeria

W odbiorze końcowym robót inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1353N Lidzbark – Bryńsk” na długości 1,820 km uczestniczyli: starosta Paweł Cieśliński, burmistrz Maciej Sitarek, zca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński, naczelnik WRGFEiP Starostwa Powiatowego w Działdowie Piotr Utrata oraz pracownicy PZD, Kazimierz Skonieczny i Andrzej Szypulski, zaś ze strony wykonawcy, czyli  Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o w Mińsku Mazowieckim kierownik Grupy Robót PBDiM w Nidzicy Paweł Kowalski.

Prace nad realizacją projektu objęły wykonanie poszerzenia jezdni – 383,40m², mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 W 50/70 średnio 75kg/m² dla KR1-2 – 698,63t, ułożenie warstwy wiążącej gr. 4cm na poszerzeniach i zjazdach z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 dla KR1-2 – 9353,40m², ułożenie warstwy ścieralnej AC 11 S 50/70 z betonu asfaltowego o grubości 4cm po zagęszczeniu z transportem masy dla KR1-2 na warstwie  wyrównawczej i zjazdach – 9353,40m², uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym 0-31,5mm gr.10cm szer. 0,80m – 2675,20m² oraz wykonanie oznakowania poziomego jezdni i linii krawędziowych – 409,20m².

Galeria

Koszt inwestycji wyniósł 988 450,34 zł, w tym koszt Powiatu Działdowskiego – 528 450,34 zł, zaś Gminy Lidzbark – 460 000,00 zł.

Galeria

W odbiorze końcowym robót drugiej inwestycji pn. „Przebudowa chodnika w m. Jamielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1353N” na długości 171 m uczestniczyli: starosta Paweł Cieśliński, burmistrz Maciej Sitarek, zca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński, naczelnik WRGFEiP Starostwa Powiatowego w Działdowie Piotr Utrata oraz pracownicy PZD, Kazimierz Skonieczny i Andrzej Szypulski, zaś ze strony wykonawcy, czyli Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Lidzbarku., prezes zarządu PGK Artur Jesionowski i członek zarządu Marzena Orzechowska.

Galeria

Prace nad realizacją projektu objęły wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm grafitowej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem –25,91m², ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej z udziałem 20% koloru czerwonego, układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – 228,00m², wykonanie oznakowania poziomego jezdn (P-10 przejście dla pieszych) – 11,00m² oraz ustawienie pionowych znaków drogowych (2).

Koszt inwestycji wyniósł 59 453,33 zł, w tym koszt Powiatu Działdowskiego – 29 726,67 zł, zaś Gminy Lidzbark – 29 726,66 zł.

 

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński