Powiat Działdowski

A- A+

Powiat Działdowski pozyskał refundację środków za inwestycję: „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Działdowie przy ul. Lidzbarskiej”

Zgodnie z umową zawartą w dniu 31 maja 2019 r. w Olsztynie pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez wicemarszałków: Mirona Sycza i Marcina Kuchcińskiego a Powiatem Działdowskim reprezentowanym przez starostę Pawła Cieślińskiego, wicestarostę Mariana Brandta przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Wojtczyk o dofinansowanie. Zgodnie z umową określającą szczegółowe zasady i warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczanie wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Działdowie przy ul. Lidzbarskiej”, określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWM.04.03.01-28-033/18 stanowiącego załącznik do ww. umowy dofinansowanie na realizację ww. projektu stanowi 316 933,48 zł ze środków UE.

Galeria

Przypominamy, że odbiór inwestycji „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Działdowie przy ul. Lidzbarskiej” miał miejsce 5 października 2018 r., a całkowita wartość projektu wyniosła 381 436,21 zł.

Dodał: Benedykt Perzyński