Powiat Działdowski

A- A+

Powiat Działdowski – przegląd projektów i zamierzeń inwestycyjnych na 2016 rok.

Doświadczenia ostatnich 8 lat w korzystaniu z funduszy europejskich i krajowych pozwalają na coraz trafniejsze wybory zadań do realizacji. Samorządy i ich jednostki organizacyjne z coraz większym przekonaniem sięgają po środki zarówno na projekty inwestycyjne twarde, jak i miękkie dotyczące głównie szerokorozumianej edukacji, przekwalifikowań zawodowych, ochrony i profilaktyki zdrowotnej. Znajdujemy się u progu realizacji nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 a co za tym idzie należy dokładnie zaplanować budżety z uwzględnieniem korzystania z kolejnej wynegocjowanej przez Polskę puli środków unijnych ale też krajowych i własnych, które można wykorzystać w realizacji inwestycji i projektów na najbliższe lata. Rok 2015 można powiedzieć był rokiem przejściowym i dopiero w IV kwartale zaczęły ukazywać się pierwsze ogłoszenia o konkursach. Większość środków dla samorządów terytorialnych będzie dostępna po złożeniu wniosków konkursowych. Jak wiadomo, by wnioski były kompletne i mogły być uwzględnione w ocenie konkursowej w przypadku planów inwestycyjnych muszą najczęściej zawierać dokumentację architektoniczno – budowlaną i prawomocne pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Ważne jest by odpowiednio wcześnie odpowiedzieć sobie na pytanie o kierunki inwestowania przez samorządy w perspektywie najbliższych lat. W dzisiejszym artykule pokrótce chcemy przedstawić Państwu (czytelnikom) plany Powiatu Działdowskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Inwestycje planowane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Działdowie na 2016 rok.

W ramach dostosowania budynku do wymogów PPOŻ planowany do wykonania jest pierwszy etap, w zakresie którego jest wydzielenie czterech klatek schodowych od korytarzy ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 na każdej kondygnacji oraz zamknięcie ich drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 na każdej kondygnacji i wyposażenie w urządzenia służące do usuwania dymu oraz chroniące przed zadymieniem – planowany koszt wynosi 300 000 zł.

W ramach dostosowania budynku szpitala do wymagań określonych w przedmiotowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w zakresie reorganizacji pomieszczeń w celu poprawy warunków udzielania świadczeń w Izbie Przyjęć i w Poradniach Szpitalnych udzielających świadczeń ambulatoryjnych (tzw. nocnych i świątecznych). W 2016 roku planujemy przebudowę pomieszczeń po pralni na potrzeby administracji. Przeniesienie administracji z obecnie zajmowanej przestrzeni stworzy warunki do udzielania w niej świadczeń ambulatoryjnych przez poradnie, które obecnie zlokalizowane są w sąsiedztwie Izby Przyjęć i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Planowany koszt przebudowy pomieszczeń pralni na pomieszczenia przystosowane dla potrzeb administracji wynosi 700 000 zł.

W ramach dostosowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego planowana jest przebudowa Lądowiska dla śmigłowców funkcjonujących w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne umożliwiająca całodobowe jego wykorzystywanie. Przebudowa Lądowiska wynika z obowiązku dostosowania SOR-u do wymagań określonych w przedmiotowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z którego wynikają zakresy prac do wykonania tj. przebudowa obszaru do lądowania i drogi transportowej do SOR, wyznaczenie wymaganych stref lądowiska i wyposażenie ich w wymagane systemy do nawigacji i oświetlenia. W 2016 roku SP ZOZ w Działdowie złoży wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach Konkursu nr 9.1/1/2015 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa IX: Wzmocnienie strategiczne infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego. Planowany łączny koszt inwestycji wynosi około 1 000 000 zł. (poziom dofinansowania 85%).

W 2016 roku planowane są zakupy aparatury i sprzętu medycznego ze środków własnych m. in.:

aparatu do znieczuleń na wyposażenie Bloku Operacyjnego – koszt 170 000 zł,

aparatu USG na wyposażenie pracowni funkcjonującej całodobowo dla diagnostyki wykonywanej przez lekarzy dyżurujących i pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych – koszt 250 000 zł,

dwóch aparatów na wyposażenie Stacji Dializ – koszt 70 000 zł,

sufitowej lampy operacyjnej wraz z montażem w sali cieć w „trakcie porodowym” – koszt 40 000 zł,

sprzętu komputerowego w celu poprawy warunków do prowadzenia dokumentacji medycznej – koszt 50 000 zł.

Informacja o planowanym wykorzystaniu przez Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie środków Funduszu Pracy w 2016 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie w roku 2016 na aktywizację osób bezrobotnych dysponuje środkami finansowymi w wysokości łącznej 11 324 900 zł. Kwota 4 320 521 zł przeznaczona jest na działania ustawowe, w ramach których aktywizować możemy wszystkie osoby bezrobotne.

Na działania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w roku 2016 przeznaczona jest kwota 2 216 459 zł. W ramach tego programu aktywizowane będą osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia. Kwota 2 410 220 zł przeznaczona jest na aktywizację osób młodych do 29 roku życia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie działdowskim”.

Od 1 stycznia 2016 przedsiębiorcy i pracodawcy będą mogli skorzystać z częściowej refundacji kosztów zatrudnienia, dzięki czemu powstaną nowe miejsca pracy dla młodych bezrobotnych do 30 roku życia. Na realizację tego programu zabezpieczona jest kwota 2 213 000zł.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego kwota 164 700 zł. przeznaczona jest na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców bez względu na wiek. Dotąd osoba szkolona musiała mieć powyżej 45 lat.

Ponadto będziemy realizować w 2016r między innymi takie formy aktywizacji jak: szkolenia, bony szkoleniowe, staże, refundacje wynagrodzeń za zatrudnionych bezrobotnych, refundacje wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych, bony na zasiedlenie oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W roku 2016 planujemy aktywizacją objąć 1168 osób bezrobotnych i uzyskać wysoki, około 70% wskaźnik efektywności zatrudnieniowej. Dodatkowo planujemy pozyskać środki finansowe z rezerwy  Funduszu Pracy będące w posiadaniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej co pozwoli nam na zwiększenie liczby aktywizowanych bezrobotnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie – realizacja programów w 2015 roku i plany na 2016.

W 2015 roku realizowany był pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program AS jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego realizowania modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Realizacja programu umożliwia samorządowi aktywniejsze działania na rzecz włączenia w życie społeczne osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. W 2015 roku Powiat Działdowski na realizację AS otrzymał środki finansowe w wysokości 109.172,69 zł, które zostały wydatkowane na następujące dofinansowania:

a/ pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

b/ pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

c/ pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

d/ pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program jest finansowany ze środków PFRON na rok kalendarzowy. Kontynuacja programu nastąpi w 2016 roku po zatwierdzeniu kierunków działań i warunków brzegowych programu przez Zarząd PFRON w Warszawie.

Powiat Działdowski w 2014 roku złożył pakiet wniosków do Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PFRON w ramach Programu Wyrównywania różnic między regionami II”. Wnioski dotyczyły 7 projektów złożonych w dwóch obszarach:

 • Obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się
  i komunikowanie – 2 projekty złożone przez Gminę Miasto Działdowo. Wnioskowana kwota środków z PFRON to 290.624,35 zł
 • Obszar D – likwidacja barier transportowych – 5 projektów złożonych przez Gminę Działdowo, Gminę Lidzbark, Gminę Rybno oraz 2 projekty przez PSOUU Kołow Działdowie.

Łączna kwota wnioskowana ze środków PFRON wynosiła 1.109.024,35 zł. Zarząd Główny PFRON w Warszawie pozytywnie rozpatrzył trzy projekty: 1 projekt z Obszar B na kwotę 140.000,00 zł oraz dwa projekt w ramach Obszaru D na 430.051,97 zł.

Zostały podpisane umowy z ostatecznymi beneficjentami tj.:

 • w ramach Obszaru B Gmina Miasto Działdowo dofinansowanie w wysokości 140.000,00 zł na likwidację barier architektonicznych w Zespole Szkół nr 2 w Działdowie (wykonanie prac budowlanych poprzez budowę szybu wraz z windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych).
 • w ramach obszaru D Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Działdowie uzyskało dofinansowanie w wysokości 216.000,00 zł na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich oraz Gmina Rybno uzyskała dofinansowanie w wysokości 214.051,97 zł też na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Umowy z ostatecznymi beneficjentami zostały zrealizowane i rozliczone w 2015 roku.

Powiat Działdowski będzie kontynuował realizację programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w ramach którego beneficjenci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON następujących działań:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
 6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Plan zadań inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie na drogach powiatowych w 2016   roku.

Dla przejrzystości informacji plany działań inwestycyjnych PZD w Działdowie ze względu na dużą ilość zadań przedstawiamy w formie tabelarycznej poniżej.

Lp.

nazwa i opis robót, nr drogi, nazwa odcinka

Plan wartości inwestycji oraz źródła finansowania

1

Przebudowa drogi pow. nr 1288 N odcinek Płośnica-Skurpie od km 6+425 do km 12+450 o długości 6,025 km

2.800.000

Powiat: 700.000

Gm.Pł.: 700.000

Budż.P.: 1.400.000

2

Przebudowa drogi pow. nr 1274 N gr. pow. Gronowo – Rybno, na odc. od skrzyżowania z drogą gminną do m. Grądy-do skrzyżowania z drogą gminną do m. Kopaniarze od km 4+240 do km 6+240 i od km 7+358,50 do km 7+605 o łącznej dług. 2246,50m

1.130.806

Powiat: 232.703

G.Rybno.: 232.700

Nadl.L-k: 100.000

Budż.P.: 565.403

3

Przebudowa mostu z dojazdami w miejscowości Gnojenko w km 7+451 drogi powiatowej nr 1363 N, JNI 01003835

400.000

Powiat: 200.000

Budż.P. 200.000

4

a/Przebudowa drogi pow. nr 1280 N na odcinku od km 5+312,40 do km 6+004,17 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego b/Opracowanie dokumentacji geodezyjno-wywłaszczeniowej

540.000

Powiat: 268.000

Gm.L-k: 267.000

Powiat: 5.000

5

Wykonanie zatok autobusowych w  ciągu dr. pow. nr 1304 N w:

a/ m.Brodowo

b/ m.Wierzbowo wraz z  dokumentacją techniczną

64.000

Powiat: 32.000

G.Iłowo: 32.000

6

Wykonanie zatoki autobusowej w  ciągu dr. pow. nr 1304 N we wsi Przełęk Kośc. oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na skrzyż. z dr.gminną 180629N

50.000

Powiat: 25.000

G.Płośn.: 25.000

7

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych:  nr 1288 N, ul. Lipowa i nr 1286 N, ul. Nowa w m. Płośnica

70.000

Powiat: 35.000

G.Plośn.: 35.000

8

Przebudowa  chodnika w m. Jabłonowo w ciągu dr. pow. nr 1294 N o dług. 100 m.

33.000

Powiat: 16.500

G.Płośn.: 16.500

9

Przebudowa chodnika w ciągu drogi pow. nr 1361 N w  m. Niechłonin o dług. ok.300 m

90.000

Powiat: 45.000

G.Płośn.: 45.000

10

Kontynuacja przebudowy chodnika w  miejscowości Bryńsk – droga pow. nr 1353 N

100.000

Powiat: 50.000

G.L-k: 50.000

11

Wykonanie zatoki autobusowej w m. Rumian przy drodze pow. nr 1267 N

30.000

Powiat: 15.000

G.Rybno: 15.000

12

Wykonanie zatoki autobusowej w m. Dębień  przy drodze pow. nr 1254 N

30.000

Powiat: 15.000

G.Rybno: 15.000

13

Przebudowa chodników w m. Groszki oraz remont zatoki autobusowej w m.  Naguszewo – droga pow.nr 1256N

50.000

Powiat: 25.000

G.Rybno: 25.000

14

Wykonanie zatoki autobusowej przy drodze pow. nr 1254 N między miejscowościami Dębień i Truszczyny

30.000

Powiat: 15.000

G.Rybno: 15.000

15

Audyty końcowe projektów :

a/przebudowa drogi pow.1254 N od  gr. pow.-Truszczyny-Dębień

b/przebudowa dr.pow. 1255N i  1288N oraz dr. gminnych w m. Płośnica

20.000

Powiat: 10.000

Powiat: 10.000

Wartość inwestycji drogowych w 2016 roku ogółem:

5.437.806

Powiat: 1.699.203

Gminy: 1.473.200

Nadl.L-k : 100.000

Budż.P.: 2.165.403

Dodał: Benedykt Perzyński