Powiat Działdowski

A- A+

Projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 N Lidzbark – Koszelewy.

23 marca 2009 r. Województwo Warmińsko – Mazurskie i Powiat Działdowski zawarły umowę dotyczącą dofinansowania projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 N Lidzbark – Koszelewy, odcinki: cz. I od km 2+546 do km 4+141, cz. II od km 6+679 do km 12+036, cz. III od km 12+036 do km 14+196”.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 556 118,06 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 to – 3 889 282,64 zł, zaś wkład własny Powiatu Działdowskiego – 1 666 835,42 zł.

Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu planowane jest na czerwiec 2009 r., a zakończenie na sierpień 2010 r., natomiast przewidywany termin finansowego zakończenia projektu to wrzesień 2010 r. Projekt będzie realizowany w dwóch etapach (etap I w 2009 r. i etap II w 2010 r.).

Sieć dróg powiatowych na terenie powiatu działdowskiego, łącznie z ulicami w Działdowie i Lidzbarku wynosi 315,5 km. Drogi te zapewniają połączenia z drogami województwa warmińsko – mazurskiego i mazowieckiego, tworząc dogodne powiązania z drogą krajową E-7 w kierunku Gdańska, Elbląga, Ostródy, Nidzicy, Olsztynka i dalej do Olsztyna lub Warszawy.

Drogi powiatowe są bardzo ważne ze względu na przemieszczanie towarów i ludzi w kierunkach innych regionów Polski. Poważnym jednak problemem negatywnie wpływającym na rozwój gospodarczy i społeczny powiatu działdowskiego jest zły stan techniczny dróg. Większość powiatowych ciągów komunikacyjnych nie odpowiada parametrom przewidzianym dla danej kategorii dróg. Niewystarczająca jest także ilość środków finansowych na ich remonty i przebudowy. Szczególny wpływ na komunikację powiatu działdowskiego ma zły stan techniczny drogi powiatowej 1280 N Lidzbark – Koszelewy, która została zakwalifikowana do drogi klasy “Z”. Mimo poczynionych w latach 2004 – 2007 niezbędnych inwestycji na odcinku ok. 4,52 km, droga na pozostałych odcinkach o łącznej długości wynoszącej 9,11 km nie spełnia podstawowych norm.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu działdowskiego poprzez przebudowę infrastruktury drogowej łączącej ośrodki o charakterze ponadlokalnym. Będzie on realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: zwiększenie dostępności komunikacyjnej atrakcyjnych kompleksów turystycznych; stworzenie sieci i powiązań komunikacyjnych przyczyniających się do poprawy spójności transportowej regionu; udoskonalenie warunków komunikacyjnych dla istniejących podmiotów gospodarczych i mieszkańców powiatu; wzrost atrakcyjności miejscowości i terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanej drogi; zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez poprawę jej stanu technicznego, warunków i komfortu jazdy; zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko poprzez zwiększenie płynności ruchu, co będzie skutkować zmniejszeniem emisji spalin oraz natężenia hałasu.

Niniejsze przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1280 N (dr. woj. 544) Lidzbark – Koszelewy, której przebieg zlokalizowany jest na terenie gmin: Lidzbark i Rybno (w km 0+000 – 8+570 teren gminy Lidzbark; w km 8+570 – 14+196 teren gminy Rybno). Projekt dotyczy przebudowy następujących odcinków drogi: cz. I od km 2+546 do km 4+141 (dł. 1,595 km), cz. II od km 6+679 do km 12+036 (dł. 5,357 km), cz. III od km 12+036 do km 14+196 (dł. 2,160 km). Polega na przebudowie istniejącej drogi w celu dostosowania jej do odpowiednich parametrów technicznych, w tym poszerzenia do normatywnej szerokości.

Na odcinku drogi od km 2+546 do 4+141 (Lidzbark – Jeleń) zaplanowano następujące działania: ułożenie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej; ułożenie warstwy wiążącej z masy mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm; ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno – asfaltowej o grubości 4 cm; regulacje i uzupełnienie istniejących poboczy gruntowych pospółką na szerokości 1 m w celu uzyskania normatywnego spadku poprzecznego; wykonanie 8 szt. zjazdów gospodarczych na drogi polne z pospółki (długość zjazdu 10 m, szerokość jezdni na zjeździe 3,5 m).

Na odcinku drogi od km 6+679 do km 12+036 (Wąpiersk – Koszelewki) zaplanowano następujące działania: na odcinku od km 10+036 do km 12+036 wykonanie poszerzenia obustronnego jezdni w celu uzyskania normatywnej szerokości jezdni 5,5 m, wbudowanie gruntu z koryta w pobocza, ułożenie w korycie warstwy odcinającej z piasku oraz podbudowy z tłucznia; na odcinku od km 7+816 do km 12+036 ułożenie warstwy wyrównawczej łącznie z poszerzeniem; ułożenie warstwy wiążącej o grubości 6 cm z masy asfaltobetonowej; na odcinku od km 6+679 do km 12+036 ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno – asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu, o spadkach poprzecznych wg przekrojów normalnych i poprzecznych; na całej długości odcinka uregulowanie i uzupełnienie istniejących poboczy gruntowych pospółką na szerokości 1 m; na dojazdach do mostu w Koszelewkach ustawienie stalowych poręczy energochłonnych na długości 100 m.

Na odcinku drogi od km 12+036 do km 14+196 (Koszelewki – Koszelewy) zaprojektowano: ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na całej długości odcinka drogi; ułożenie warstwy wiążącej na całej szerokości nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej – grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm; ułożenie górnej warstwy podbudowy jako podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego – grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm; ułożenie warstwy wyrównawczej istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową na długości 1650 m; wykonanie obustronnego poszerzenia jezdni z kruszywa łamanego, na podsypce piaskowej do projektowanej szerokości jezdni (5,5 m); ułożenie warstwy wiążącej na poszerzeniu jezdni – grubości 6 cm na całej długości odcinka drogi; wykonanie chodnika po prawej stronie drogi – 35 m, po lewej stronie drogi – 50 m  z kostki betonowej, na podsypce piaskowo – cementowej, na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z krawężnikami betonowymi na ławie betonowej; wykonanie na całej długości odcinka drogi poboczy o szerokości 1 m, obustronnie wzmocnionych pospółką; wykonanie na skrzyżowaniu z drogą nr 1255 N w Koszelewkach wysepki rozdzielającej, obudowanej krawężnikiem betonowym z “azylem” w miejscu przejścia dla pieszych.

W wyniku przeprowadzonych robót nawierzchniowych zwiększy się nośność nawierzchni, unormują się spadki poprzeczne jezdni, poprawi się komfort i bezpieczeństwo jazdy użytkowników drogi. Nowa nawierzchnia znacznie zmniejszy hałas związany z toczeniem się kół pojazdów mechanicznych po nierównej i zdeformowanej jezdni bitumicznej. Produktem projektu będzie długość zrekonstruowanych dróg powiatowych – 9,11 km.

Projekt ten jest zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Realizuje cel Priorytetu nr 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna: Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej spójności transportowej regionu oraz cel Działania 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, którym jest: Wzrost dostępności komunikacyjnej regionu. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie skrócenie czasu przejazdu pomiędzy dwoma punktami w sieci.

Inwestycja ta stanowi kontynuację rozpoczętego przed kilku laty przedsięwzięcia i stanowi jego integralną część. W latach 2004-2007 nastąpiła przebudowa drogi 1280 N w km 4+141 – 6+679 o długości 2,538 km w miejscowościach Jeleń i Wąpiersk oraz na odcinku pomiędzy tymi miejscowościami. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie z programu SAPARD w wysokości 466 720 zł, przy ogólnej wartości projektu 1 263 645 zł. W roku 2006 przebudowano drogę w km 1+046 – 2+546 o długości: 1,5 km. Inwestycja była prowadzona na odcinku Lidzbark – Jeleń. Całkowity koszt inwestycji wynosił 495 707 zł, z czego Powiat uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 100 000 zł. W ostatnim roku przebudowano drogę w km 0+563 – 1+046 o długości 0,482 km. Przebudowany odcinek przebiega przez miejscowość Lidzbark. Całkowity koszt wyniósł 419 954 zł, przy 150 000 zł dofinansowania z budżetu państwa.

Projekt jest bezpośrednio powiązany ze strategicznymi działaniami planowanymi do realizacji na szczeblu wojewódzkim, które polegają na usprawnieniu ważnych dla regionu połączeń drogowych wiążących regionalny system transportowy z siecią dróg krajowych i transeuropejską siecią transportową przebiegającą na obrzeżach województwa warmińsko-mazurskiego. Zadania te będą realizowane poprzez strategiczne projekty drogowe, umieszczone na Indykatywnej liście kluczowych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, wg stanu z 13.07.2007 r. Jednym z projektów jest “Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej części województwa warmińskiego-mazurskiego”. Program ten będzie realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Osi Priorytetowej nr 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. Na terenie powiatu działdowskiego program ten obejmuje przebudowę dróg wojewódzkich w następujących odcinkach: droga wojewódzka 541 od granicy powiatu działdowskiego z powiatem nowomiejskim do Lidzbarka, droga wojewódzka 544 na odcinku od Lidzbarka do Działdowa, droga wojewódzka 545 z Działdowa do gr. z powiatem nidzickim

Drogi powiatowe są bardzo ważne ze względu na przemieszczanie towarów i ludzi w kierunkach innych regionów Polski. Poważnym jednak problemem negatywnie wpływającym na rozwój gospodarczy i społeczny powiatu działdowskiego jest zły stan techniczny dróg. Większość powiatowych ciągów komunikacyjnych nie odpowiada parametrom przewidzianym dla danej kategorii dróg. Niewystarczająca jest także ilość środków finansowych na ich remonty i przebudowy. Szczególny wpływ na komunikację powiatu działdowskiego ma zły stan techniczny drogi powiatowej 1280 N Lidzbark – Koszelewy, która została zakwalifikowana do drogi klasy “Z”. Mimo poczynionych w latach 2004 – 2007 niezbędnych inwestycji na odcinku ok. 4,52 km, droga na pozostałych odcinkach o łącznej długości wynoszącej 9,11 km nie spełnia podstawowych norm.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu działdowskiego poprzez przebudowę infrastruktury drogowej łączącej ośrodki o charakterze ponadlokalnym. Będzie on realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: zwiększenie dostępności komunikacyjnej atrakcyjnych kompleksów turystycznych; stworzenie sieci i powiązań komunikacyjnych przyczyniających się do poprawy spójności transportowej regionu; udoskonalenie warunków komunikacyjnych dla istniejących podmiotów gospodarczych i mieszkańców powiatu; wzrost atrakcyjności miejscowości i terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanej drogi; zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez poprawę jej stanu technicznego, warunków i komfortu jazdy; zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko poprzez zwiększenie płynności ruchu, co będzie skutkować zmniejszeniem emisji spalin oraz natężenia hałasu.

Niniejsze przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1280 N (dr. woj. 544) Lidzbark – Koszelewy, której przebieg zlokalizowany jest na terenie gmin: Lidzbark i Rybno (w km 0+000 – 8+570 teren gminy Lidzbark; w km 8+570 – 14+196 teren gminy Rybno). Projekt dotyczy przebudowy następujących odcinków drogi: cz. I od km 2+546 do km 4+141 (dł. 1,595 km), cz. II od km 6+679 do km 12+036 (dł. 5,357 km), cz. III od km 12+036 do km 14+196 (dł. 2,160 km). Polega na przebudowie istniejącej drogi w celu dostosowania jej do odpowiednich parametrów technicznych, w tym poszerzenia do normatywnej szerokości.

Na odcinku drogi od km 2+546 do 4+141 (Lidzbark – Jeleń) zaplanowano następujące działania: ułożenie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej; ułożenie warstwy wiążącej z masy mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm; ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno – asfaltowej o grubości 4 cm; regulacje i uzupełnienie istniejących poboczy gruntowych pospółką na szerokości 1 m w celu uzyskania normatywnego spadku poprzecznego; wykonanie 8 szt. zjazdów gospodarczych na drogi polne z pospółki (długość zjazdu 10 m, szerokość jezdni na zjeździe 3,5 m).

Na odcinku drogi od km 6+679 do km 12+036 (Wąpiersk – Koszelewki) zaplanowano następujące działania: na odcinku od km 10+036 do km 12+036 wykonanie poszerzenia obustronnego jezdni w celu uzyskania normatywnej szerokości jezdni 5,5 m, wbudowanie gruntu z koryta w pobocza, ułożenie w korycie warstwy odcinającej z piasku oraz podbudowy z tłucznia; na odcinku od km 7+816 do km 12+036 ułożenie warstwy wyrównawczej łącznie z poszerzeniem; ułożenie warstwy wiążącej o grubości 6 cm z masy asfaltobetonowej; na odcinku od km 6+679 do km 12+036 ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno – asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu, o spadkach poprzecznych wg przekrojów normalnych i poprzecznych; na całej długości odcinka uregulowanie i uzupełnienie istniejących poboczy gruntowych pospółką na szerokości 1 m; na dojazdach do mostu w Koszelewkach ustawienie stalowych poręczy energochłonnych na długości 100 m.

Na odcinku drogi od km 12+036 do km 14+196 (Koszelewki – Koszelewy) zaprojektowano: ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na całej długości odcinka drogi; ułożenie warstwy wiążącej na całej szerokości nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej – grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm; ułożenie górnej warstwy podbudowy jako podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego – grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm; ułożenie warstwy wyrównawczej istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową na długości 1650 m; wykonanie obustronnego poszerzenia jezdni z kruszywa łamanego, na podsypce piaskowej do projektowanej szerokości jezdni (5,5 m); ułożenie warstwy wiążącej na poszerzeniu jezdni – grubości 6 cm na całej długości odcinka drogi; wykonanie chodnika po prawej stronie drogi – 35 m, po lewej stronie drogi – 50 m  z kostki betonowej, na podsypce piaskowo – cementowej, na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z krawężnikami betonowymi na ławie betonowej; wykonanie na całej długości odcinka drogi poboczy o szerokości 1 m, obustronnie wzmocnionych pospółką; wykonanie na skrzyżowaniu z drogą nr 1255 N w Koszelewkach wysepki rozdzielającej, obudowanej krawężnikiem betonowym z “azylem” w miejscu przejścia dla pieszych.

W wyniku przeprowadzonych robót nawierzchniowych zwiększy się nośność nawierzchni, unormują się spadki poprzeczne jezdni, poprawi się komfort i bezpieczeństwo jazdy użytkowników drogi. Nowa nawierzchnia znacznie zmniejszy hałas związany z toczeniem się kół pojazdów mechanicznych po nierównej i zdeformowanej jezdni bitumicznej. Produktem projektu będzie długość zrekonstruowanych dróg powiatowych – 9,11 km.

Projekt ten jest zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Realizuje cel Priorytetu nr 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna: Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej spójności transportowej regionu oraz cel Działania 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, którym jest: Wzrost dostępności komunikacyjnej regionu. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie skrócenie czasu przejazdu pomiędzy dwoma punktami w sieci.

Inwestycja ta stanowi kontynuację rozpoczętego przed kilku laty przedsięwzięcia i stanowi jego integralną część. W latach 2004-2007 nastąpiła przebudowa drogi 1280 N w km 4+141 – 6+679 o długości 2,538 km w miejscowościach Jeleń i Wąpiersk oraz na odcinku pomiędzy tymi miejscowościami. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie z programu SAPARD w wysokości 466 720 zł, przy ogólnej wartości projektu 1 263 645 zł. W roku 2006 przebudowano drogę w km 1+046 – 2+546 o długości: 1,5 km. Inwestycja była prowadzona na odcinku Lidzbark – Jeleń. Całkowity koszt inwestycji wynosił 495 707 zł, z czego Powiat uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 100 000 zł. W ostatnim roku przebudowano drogę w km 0+563 – 1+046 o długości 0,482 km. Przebudowany odcinek przebiega przez miejscowość Lidzbark. Całkowity koszt wyniósł 419 954 zł, przy 150 000 zł dofinansowania z budżetu państwa.

Projekt jest bezpośrednio powiązany ze strategicznymi działaniami planowanymi do realizacji na szczeblu wojewódzkim, które polegają na usprawnieniu ważnych dla regionu połączeń drogowych wiążących regionalny system transportowy z siecią dróg krajowych i transeuropejską siecią transportową przebiegającą na obrzeżach województwa warmińsko-mazurskiego. Zadania te będą realizowane poprzez strategiczne projekty drogowe, umieszczone na Indykatywnej liście kluczowych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, wg stanu z 13.07.2007 r. Jednym z projektów jest “Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej części województwa warmińskiego-mazurskiego”. Program ten będzie realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Osi Priorytetowej nr 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. Na terenie powiatu działdowskiego program ten obejmuje przebudowę dróg wojewódzkich w następujących odcinkach: droga wojewódzka 541 od granicy powiatu działdowskiego z powiatem nowomiejskim do Lidzbarka, droga wojewódzka 544 na odcinku od Lidzbarka do Działdowa, droga wojewódzka 545 z Działdowa do gr. z powiatem nidzickim.

Projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 N Lidzbark – Koszelewy.
Dodał: Benedykt Perzyński