Powiat Działdowski

A- A+

Zawarcie umowy z wykonawcą robót w ramach projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, Powiat Działdowski dokonał wyboru wykonawcy robót inwestycji pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 N Lidzbark – Koszelewy, odcinki: cz. I od km 2+546 do km 4+141, cz. II od km 6+679 do km 12+036, cz. III od km 12+036 do km 14+196”.

W dniu 27 lipca 2009  r. w Działdowie, została zawarta umowa nr 09/07/2009 pomiędzy Powiatem Działdowskim a konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Drogowych Spółka z o.o. – lider konsorcjum z siedzibą w Działdowie, ul. Lidzbarska 31 i Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym Sp. z o.o. – partner konsorcjum z siedzibą w Brodnicy, ul. Długa 27, której przedmiotem jest wykonanie robót drogowych w ramach tego przedsięwzięcia.

Termin zakończenia robót budowlanych i przedmiotu umowy: w ramach etapu I ustalono na 75 dni od dnia podpisania umowy, w ramach etapu II na 15 lipca 2010 r.

Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego pełnić będzie Pan Krzysztof Chyliński. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie Pan Piotr Dariusz Jarzynka.

 Całkowita wartość inwestycji wynosi 5 149 427,97 zł.

Powiat na realizację tego przedsięwzięcia pozyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, w wysokości 3 604 599,58 zł.

Zawarcie umowy z wykonawcą robót w ramach projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej
Dodał: Benedykt Perzyński