Powiat Działdowski

A- A+

Uroczysty odbiór robót

Uroczysty odbiór robót wykonanych w I etapie inwestycji pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy, odcinki: cz. I od km 2+546 do km 4+141, cz. II od km 6+679 do km 12+036

Powiat Działdowski realizuje projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy, odcinki: cz. I od km 2+546 do km 4+141, cz. II od km 6+679 do km 12+036 i cz. III od km 12+036 do km 14+196”, na który pozyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

W dn. 12 października 2009 r. dokonano uroczystego odbioru robót wykonanych w ramach I etapu inwestycji, wykonanych przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych Spółka z o.o. w Działdowie – lider konsorcjum z siedzibą w Działdowie, ul. Lidzbarska 31, Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy, ul. Długa 27. Uczestniczyli w nim: starosta – Marian Janicki, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Działdowie – Lidia Nyga, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie – Jerzy Grochocki, przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie – Kazimierz Skonieczny, przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie i kierownik BSiT w Lidzbarku – Janina Szypulska, prezes PRID Sp. z o.o. w Działdowie – Jan Lech, inspektor nadzoru inwestycyjnego – Krzysztof Chyliński, kierownik budowy wykonawcy – Piotr Jarzynka.
Przedsięwzięcie odbywa się dwuetapowo:
– pierwszy etap, który został zrealizowany w 2009 r., obejmował na odcinku cz. I w km 2+546 ÷ 4 + 141 o długości 1,595 km m.in. roboty przygotowawcze, wyrównanie betonem asfaltowym, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca – 8 963,90 m2, warstwa ścieralna – 8 772,50 m2), uzupełnienie poboczy, zjazdy gospodarcze – 8 szt.; natomiast na odcinku cz. II w km 6 + 679 ÷ 9 + 331 o długości 2,652 km obejmował m.in. roboty przygotowawcze, podbudowę obejmującą poszerzenie jezdni i wyrównanie betonem asfaltowym, nawierzchnię z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca – 11 745 m2, warstwa ścieralna – 14 760 m2),

Galeria

– drugi etap zostanie zrealizowany w 2010 r. i obejmie m.in. położenie nawierzchni z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy, ustawienie urządzeń zabezpieczających oraz wykonanie odcinka cz. III od 12+036 do 14+196 o długości 2,160 km obejmującego roboty przygotowawcze, podbudowę, w tym poszerzenie jezdni i wyrównanie betonem asfaltowym, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego, jak również roboty wykończeniowe, elementy ulic i oznakowanie.

Roboty przewidziane do realizacji w etapie I zostały wykonane w terminie od 27.08.2009 do 2.10.2009 r. zgodnie z zawartą umową i projektem.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 5 149 427,97 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – 3 604 599,58 zł, wkład własny Powiatu Działdowskiego – 1 544 828,39 zł. Wartość robót wykonanych w ramach I etapu inwestycji wynosi 2 384 054,29 zł, w tym środki unijne – 1 668 838,00 zł i Powiatu Działdowskiego 715 216,29 zł.

Galeria

Uroczysty odbiór robót
Dodał: Benedykt Perzyński