Powiat Działdowski

A- A+

Informujemy, że wniosek:WND-RPWM.05.01.06-28-004/09 o dofinansowanie projektu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254 N Tuszewo (granica powiatu) – Truszczyny – Dębień Nr działki 146, 32 w km. 6+749-11+073 dług. 4,324 km, w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej przez członków Komisji Oceny Projektów otrzymał 73,00 pkt., co stanowi 91,25% maksymalnej ilości punktów i został przekazany pod obrady Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przypominamy, że w dniu 4 września 2009r. Starosta Działdowski Marian Janicki złożył Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego wniosek „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254 N Tuszewo (granica powiatu)-Truszczyny-Dębień Nr działki 146, 32 w km 6+749-11+073 dług. 4,324” o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pod nrem rej. WND-RPWM.05.01.06-28-004/09 w ramach konkursu 03/09/5.1.6, Oś priorytetowa 5: Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6: Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.

Całkowity koszt projektu wyniesie 3290687,00zł, wysokość kwoty dofinansowania ze środków unijnych – 2303480,90zł, wkład własny Powiatu Działdowskiego – 493603zł, wkład własny Gminy Rybno – 493603zł.

Planowane przedsięwzięcie drogowe obejmie odcinek drogi usytuowanej na terenie płaskim i niezabudowanym. Na tymże odcinku planuje sie zwiększenie powierzchni z 19600 m2 do 23782m2, poszerzenie jezdni z 4,5m do 5,5m o 2 pasach ruchu po 2,75m i przebudowę chodnika 130m.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu działdowskiego poprzez przebudowę infrastruktury drogowej łączącej ośrodki o charakterze ponadlokalnym zapewni zwiększenie dostępności komunikacyjnej atrakcyjnych kompleksów turystycznych, dzięki czemu stworzone zostaną warunki dla rozwoju turystyki, agroturystyki i usług okołoturystycznych; stworzenie sieci i powiązań komunikacyjnych przyczyniających sie do poprawy spójności transportowej regionu; poprawę warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i funkcjonujących na terenie powiatu podmiotów gospodarczych; wzrost atrakcyjności miejscowości i terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanej drogi; zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez poprawę jej stanu technicznego, co zaowocuje wzrostem komfortu jazdy; zmniejszenie emisji spalin i natężenia hałasu z uwagi na poprawę płynności ruchu; skrócenie czasu przejazdu miedzy początkiem a końcem przebudowywanego odcinka.

Pełna lista rankingowa jako plik do pobrania – zatwierdzone o nazwie: Lista projektów po ocenie merytorycznej z 30 listopada 2009r. (plik pdf) znajduje się pod adresem: http://www.rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=375

Dodał: Benedykt Perzyński