Powiat Działdowski

A- A+

27 listopada 2009r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził listę wniosków do dofinansowania w 2010r z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Wniosek Powiatu Działdowskiego pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: – 1284N od drogi woj. Nr 542 granica powiatu – Ruszkowo – Lipówka – Dziurdziewo w km 0+000-1+626 – 1542N (od skrzyżowania z drogą Nr 1284N) Ruszkowo – Sławkowo – do drogi wojewódzkiej Nr 538 w km 0+000-0+762” znalazł się na 14 miejscu na Liście rankingowej A „Drogi Powiatowe”, uzyskując 96,50 pkt.

Przypomnijmy, że Powiat Działdowski złożył wniosek o dofinansowanie w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie 30 września 2009r. W ramach ww. inwestycji zaplanowano na drodze powiatowej nr 1284N na długości ok. 1,626 km wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą betonu asfaltowego oraz ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Natomiast na drodze powiatowej 1542N przewidziane jest wykonanie jednostronnego poszerzenia jezdni, wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, a także ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz ułożenie nowego chodnika i wjazdów do posesji z kostki betonowej. Koszt realizacji tego typu inwestycji wyniesie 2388000 zł, w tym środki Powiatu Działdowskiego oraz Gminy Działdowo – 747000 zł, a pozostałe środki, czyli 600000 zł planowane są do pozyskania z NPPDL. Zadanie będzie realizowane w 2010 r.

Dodać należy, ze na Liście rankingowej B „Drogi Gminne” znalazły się także wnioski gmin:

8.Gminy Płośnica „Przebudowa dróg powiatowych nr 1255N i nr 1288N oraz drog gminnych w miejscowości Płośnica – Etap I”,

9.Gminy Lidzbark „Przebudowa ulicy Kraziewicza wraz z odwodnieniem”,

17.Gminy Miasto Działdowo „Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego: Hallera-Konopnickiej-Nidzicka w Działdowie wraz z niezbędną infrastrukturą”,

18.Gminy Działdowo „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pierławki”.

Dodał: Benedykt Perzyński