Powiat Działdowski

A- A+

Informujemy, że wniosek:WND-RPWM.05.01.06-28-004/09 o dofinansowanie projektu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254 N Tuszewo (granica powiatu) – Truszczyny – Dębień Nr działki 146, 32 w km. 6+749-11+073 dług. 4,324 km, w wyniku przeprowadzonej oceny strategicznej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymał 86,40 pkt.i zosał skierowany do realizacji.

Przypominamy, że 4 września 2009r. Starosta Działdowski Marian Janicki złożył Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieDepartament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego wniosek „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254 N Tuszewo (granica powiatu)-Truszczyny-Dębień Nr działki 146, 32 w km 6+749-11+073 dług. 4,324” o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pod nrem rej. WND-RPWM.05.01.06-28-004/09 w ramach konkursu 03/09/5.1.6, Oś priorytetowa 5: Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6: Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.

Całkowity koszt projektu wyniesie 3290687zł, wysokość kwoty dofinansowania ze środków unijnych – 2303480,90zł, wkład własny Powiatu Działdowskiego – 493603zł, wkład własny Gminy Rybno – 493603zł.

Dodał: Benedykt Perzyński