Powiat Działdowski

A- A+

Projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254 N Tuszewo –Truszczyny – Dębień

Projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254 N Tuszewo (granica powiatu) –Truszczyny – Dębień Nr działki 146, 32 w km 6+749 11+073 dług. 4,324 km” uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

“Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

22 grudnia 2009 r. Województwo Warmińsko – Mazurskie i Powiat Działdowski zawarły umowę dotyczącą dofinansowania projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254 N Tuszewo (granica powiatu) – Truszczyny – Dębień Nr działki 146, 32 w km 6+749 – 11+073 dług. 4,324 km”. Jest to już kolejny projekt opracowany przez Powiat Działdowski, który otrzyma wsparcie ze środków unijnych – z  funduszy strukturalnych. Pierwszym było przedsięwzięcie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1280 N Lidzbark – Koszelewy.

Całkowita wartość projektu wynosi  3 290 687,00 zł. Pozyskane przez Powiat Działdowski dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 to – 2 303 480,90 zł, zaś wkład Powiatu Działdowskiego i Gminy Rybno – 987 206,10 zł, w tym środki własne Powiatu 493 603,05 zł.

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach (etap I w 2010 r. i etap II w 2011 r.). Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu planowane jest na kwiecień 2010 r., a zakończenie na wrzesień 2011 r. Natomiast przewidywany termin finansowego zakończenia projektu to październik 2011 r.

Sieć dróg powiatowych na terenie powiatu działdowskiego o łącznej dł. ok. 315,5 km zapewnia połączenia z drogami województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i kujawsko – pomorskiego, tworząc też powiązania z drogą krajową E7 w kierunku Gdańska lub Olsztyna i Warszawy, co jest istotne z uwagi na możliwość przewozu osób i towarów w kierunkach różnych regionów kraju.
Zły stan techniczny niektórych dróg powiatowych powoduje, że wspomniane przemieszczanie się jest utrudnione, co wpływa negatywnie na rozwój gospodarczy i społeczny powiatu działdowskiego oraz utrudnia funkcjonowanie znajdujących się w ich pobliżu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, gospodarstw agroturystycznych i rolnych. Ciąg komunikacyjny 1254 N Tuszewo (granica powiatu) – Truszczyny – Dębień stanowiąc integralny element sieci dróg powiatowych, nie odpowiada parametrom technicznym przewidzianym do kategorii drogi, której jest przypisany, czyli klasie “Z”, zaś środki na jego remonty czy przebudowę są niewystarczające.
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu działdowskiego poprzez przebudowę infrastruktury drogowej łączącej ośrodki o charakterze ponadlokalnym. Będzie on realizowany poprzez cele szczegółowe: zwiększenie dostępności komunikacyjnej atrakcyjnych kompleksów turystycznych, dzięki czemu stworzone zostaną warunki dla rozwoju turystyki, agroturystyki i usług okołoturystycznych; stworzenie sieci i powiązań komunikacyjnych przyczyniających się do poprawy spójności transportowej regionu; poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych; wzrost atrakcyjności miejscowości i terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanej drogi; zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez poprawę jej stanu technicznego, warunków i komfortu jazdy; zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko poprzez poprawę płynności ruchu, co będzie skutkować zmniejszeniem emisji spalin oraz natężenia hałasu.

Planowana inwestycja jest zgodna z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, realizuje Cel Priorytetu nr 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna: Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej spójności transportowej regionu oraz Cel Działania 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, którym jest: Wzrost dostępności komunikacyjnej regionu, a także cel poddziałania 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny jakim jest wzrost dostępności komunikacyjnej regionu poprzez rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury drogowej warunkującej rozwój regionalny oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy publicznej drogi powiatowej Nr 1254 N Tuszewo (granica powiatu) – Truszczyny – Dębień Nr działki 146, 32 w km 6+749-11+073 dług. 4,324 km, usytuowanej na terenie płaskim i niezabudowanym. Projekt polega na przebudowie ww. drogi powiatowej w celu dostosowania jej do odpowiednich parametrów technicznych, w tym poszerzeniu do odpowiedniej szerokości. Na wymienionym wyżej odcinku drogi planuje się zwiększenie powierzchni z 19600 m2 do 23782 m2, poszerzenie jezdni z 4,5 m do 5,5 m o 2 pasach ruchu po 2,75m i przebudowę chodnika – 130 m.

Zakres robót jest następujący:
1. Roboty przygotowawcze obejmą roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na całej długości odcinka przebudowywanej drogi – 4,32 km;  mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia z pasa drogowego na powierzchni 0,28 ha; rozebranie chodnika z kostki brukowej na powierzchni 184,80 m2  z wywozem gruzu.
2. Odwodnienie korpusu drogowego obejmie wykonanie ścianki czołowej na istniejącym przepuście o średnicy 0,60 m – 2 szt.
3. Podbudowa dotyczyć będzie: wykonania koryta na poszerzeniu jezdni (obustronnie) na powierzchni 5200 m2; wykonania podsypki na poszerzeniu z zagęszczeniem mechanicznym na powierzchni 5200 m2; wykonania podbudowy z mieszanki tłuczniowej na poszerzeniu o powierzchni 5200 m2; mechanicznego oczyszczania nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu na powierzchni 5837 m2; skropienia istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową na powierzchni 19458 m2; mechanicznego wyrównania istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym o łącznej masie 1945,80 t;  skropienia istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltowa na powierzchni 9450 m2.
4. Nawierzchnia wymagać będzie: wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 0,07 m (po zagęszczeniu) na powierzchni 14650 m2; skropienia istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową na powierzchni 24129,50 m2; wykonania nawierzchni (warstwy ścieralnej) z betonu asfaltowego o grubości 0,04 m (po zagęszczeniu) na powierzchni 24129,50 m2.
5. Zakres robót wykończeniowych to: uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym na powierzchni 6312 m2; czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp – 953 m.
6. W przypadku elementów ulic prace obejmą: ustawienie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 o długości 205 m; ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypełnionych zaprawą cementową; ułożenie chodników z szarej kostki brukowej betonowej o grubości 0,06 m na podsypce piaskowej o spoinach wypełnianych zaprawą cementową; wykonanie wjazdów z szarej kostki brukowej betonowej o grubości 0,08 m na podsypce cementowo – piaskowej o spoinach wypełnianych piaskiem.

W wyniku realizacji projektu droga uzyska normatywną nośność, unormowane zostaną spadki poprzeczne jezdni, poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi i komfort jazdy. Nowa nawierzchnia przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin dzięki zapewnieniu płynności ruchu i obniży hałas związany z toczeniem się kół pojazdów po zdeformowanej obecnie nawierzchni. Produktami projektu po zakończeniu jego realizacji będą: łączna długość zrekonstruowanych dróg – 4,32 km oraz długość zrekonstruowanych dróg – drogi powiatowe – 4,32 km.

Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1254 N Tuszewo (granica powiatu) – Truszczyny – Dębień jest powiązany ze strategicznymi działaniami planowanymi do realizacji na szczeblu wojewódzkim, polegającymi na usprawnieniu ważnych dla regionu połączeń drogowych wiążących regionalny system transportowy z siecią dróg krajowych i transeuropejską siecią transportową, przebiegającą na obrzeżach województwa warmińsko – mazurskiego. Zadania te będą realizowane poprzez strategiczne projekty drogowe, umieszczone na Indykatywnej liście kluczowych projektów RPO WiM na lata 2007-2013. Jednym z projektów jest “Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo – zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego”. Będzie on realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach Osi priorytetowej nr 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, na terenie powiatu działdowskiego obejmie przebudowę dróg wojewódzkich: 541 od granicy powiatu działdowskiego z powiatem nowomiejskim do Lidzbarka, drogi wojewódzkiej W544 na odcinku od Lidzbarka do Działdowa i drogi wojewódzkiej W545 z Działdowa do granicy z powiatem nidzickim.

Niniejszy projekt jest komplementarny do następujących przedsięwzięć:
1. W latach 2004-2007 przebudowana została droga 1280 N na odc. Jeleń – Wąpiersk o długości 2,538 km. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie z SAPARD w wysokości 466 720 zł przy ogólnej wartości projektu 1 263 645 zł.
2. W 2006 r. przebudowano drogę 1280 N o długości 1,5 km na odcinku Lidzbark – Jeleń. Całkowity koszt inwestycji wynosił 495 707 zł, w tym  dofinansowanie z budżetu państwa – 100 000 zł.
3. W 2008 r. przebudowano drogę 1280 N o długości 0,482 km na odcinku przebiegającym przez miasto Lidzbark. Całkowity koszt wyniósł 419 954 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 150 000 zł.
4. W latach 2004-2005 dokonano przebudowy drogi powiatowej nr 1255 N w Płośnicy na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do skrzyżowania z drogą powiatową 1288 N (kierunek: Wielki Łęck) na długości 0,56 km. Ponadto odnowiono nawierzchnię bitumiczną na odcinku drogi od Koszelew do Płośnicy na długości 4,59 km. Wartość nakładów inwestycyjnych Powiatu Działdowskiego to 760 541 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 320 000 zł.
5. W 2009 r. rozpoczęto realizację projektu: “Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 N, Lidzbark – Koszelewy, odcinki: cz. I od km 2+546 do km 4+141, cz. II od km 6+679 do km 12+036, cz. III od km 12+036 do km 14+196″. Planowany termin zakończenia – 2010 r. Inwestycja jest współfinansowana ze środków EFRR w ramach RPO WiM.

Projekt będzie także komplementarny m.in. z realizowaną przez Gminę Rybno w partnerstwie z Powiatem Działdowskim w ramach NPPDL od 2009 r. inwestycją o nazwie: “Przebudowa dróg gminnych nr 185032 N, 185021 N, 185025 N, 185018 N, 185041 N stanowiących połączenie z drogą powiatową 1267 N w Rybnie” zgodnie z umową Nr 41/NPPDL/09.”

Projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254 N Tuszewo –Truszczyny – Dębień
Dodał: Benedykt Perzyński