Powiat Działdowski

A- A+

POWIAT DZIAŁDOWSKI POZYSKAŁ ŚRODKI UNIJNE NA REALIZACJĘ KOLEJNEGO PROJEKTU!

“Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

22 grudnia 2009 r. w Olsztynie została zawarta umowa pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego działają Urszula Pasławska – Wicemarszałek i Jolanta Szulc – Wicemarszałek, a Powiatem Działdowskim reprezentowanym przez Mariana Janickiego – Starostę Działdowskiego i Piotra Kłosowskiego – Wicestarostę Działdowskiego przy kontrasygnacie Urszuli Wojtczyk – Skarbnik Powiatu o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254 N Tuszewo (granica powiatu) – Truszczyny – Dębień Nr działki 146, 32 w km. 6+749-11+073 dług. 4,324 km”.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.

Całkowity koszt projektu przewidzianego do realizacji w latach 2010-2011 wyniesie 3 290 687 zł, w tym: wkład własny Powiatu Działdowskiego – 493 603 zł oraz wkład Gminy Rybno – 493 603 zł. Natomiast wartość pozyskanego przez Powiat Działdowski dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to – 2 303 480,90 zł.

POWIAT DZIAŁDOWSKI POZYSKAŁ ŚRODKI UNIJNE NA REALIZACJĘ KOLEJNEGO PROJEKTU!
Dodał: Benedykt Perzyński