Powiat Działdowski

A- A+

RUSZYŁA PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH 1284N i 1542N!

W związku z zakończeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót związanych z realizacją projektu pt. Przebudowa ciągu dróg powiatowych – 1284N od drogi woj. Nr 542 granica powiatu – Ruszkowo – Lipówka – Dziurdziewo w km 0+000÷1+626, – 1542N (od skrzyżowania z drogą Nr 1284N) Ruszkowo – Sławkowo – do drogi wojewódzkiej Nr 538 w km  + 000 ÷ 0 + 762, którego beneficjentem jest Powiat Działdowski w partnerstwie z Gminą Działdowo, informujemy, że 16 marca br. została zawarta Umowa  nr 11/03/2010 pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Działdowie reprezentowanym przez dyrektora PZD Jerzego Grochockiego i Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o.  reprezentowanym przez prezesa Zarządu PRI-D Sp. z o.o. Jana Lecha i wiceprezesa Zarządu Alfonsa Szymańskiego.  Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Jerzy Grochocki, zaś kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy został Piotr Dariusz Jarzynka. Czas realizacji: kwiecień – lipiec 2010 r.

Przebudowa ciągu dróg powiatowych: 1284N od drogi woj. nr 542 granica powiatu – Ruszkowo – Lipówka – Dziurdziewo w km 0+000-1+626 oraz 1524N (od skrzyżowania z dr. nr 1284N) Ruszkowo – Sławkowo – do drogi woj. nr 538 w km 0+000-0+762 będzie realizowana na terenie powiatu działdowskiego, w gminie Działdowo, w Ruszkowie. Łączna długość planowanych do przebudowy dróg powiatowych wynosi – 2,388 km.

Planowane przedsięwzięcie drogowe obejmie na przebudowywanym odcinku drogi nr 1284N (odcinek: od skrzyżowania z drogą woj. nr 542 – m. Ruszkowo w km 0+000 do km 1+626 i szerokości 5,0 m) roboty przygotowawcze, czyli roboty pomiarowe; skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej przed nałożeniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową w ilości 0,2 kg/m2 i ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości średnio 100 kg/m2; wykonanie nawierzchni poprzez skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej przed nałożeniem warstwy ścieralnej w ilości 0,2-0,3 kg/m i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm po zagęszczeniu; uporządkowanie poboczy poprzez uzupełnienie ich pospółką o grubości 8 cm oraz zakup i montaż poręczy energochłonnych, stalowych, na przepuście.

Na przebudowywanym odcinku drogi nr 1542N (odcinek: miejscowość Ruszkowo w km 0+000 do km 0+762 i szerokości 5,5 m) wykonane zostaną roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, czyli roboty pomiarowe, rozebranie chodników i krawężników oraz wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki; wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni o głębokości 30 cm, podsypki z piasku na poszerzeniu o grubości 10 cm po zagęszczeniu i podbudowy z tłucznia kamiennego na poszerzeniu o grubości 20 cm po zagęszczeniu; skropienie warstwy tłucznia i istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg/m2; wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym w ilości średnio 100 kg/m2, ułożenie warstwy wiążącej na poszerzeniu jezdni z betonu asfaltowego o grubości 4 cm; wykonanie nawierzchni poprzez skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości 0,2-0,3 kg/m i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm; wykonanie chodników i ustawienie krawężników betonowych; zakup i montaż poręczy energochłonnych, stalowych oraz oznakowanie poziome przejścia dla pieszych i montaż pionowych znaków informacyjnych.

Realizacja projektu dotyczącego przebudowy ciągu dróg powiatowych:

– 1284N od drogi woj. nr 542 granica powiatu – Ruszkowo – Lipówka – Dziurdziewo w km 0+000 – 1+626,

– 1542N (od skrzyżowania z drogą nr 1284N) Ruszkowo – Sławkowo – do drogi wojewódzkiej nr 538 w km 0+000 – 0+762,

przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa i usprawni ruch drogowy, ponieważ istniejąca nawierzchnia bitumiczna ww. dróg powiatowych, która obecnie nie spełnia wymogów technicznych, jest zdeformowana, na której brakuje właściwych spadków poprzecznych i profilu podłużnego, co skutkuje powstawaniem licznych zastoisk wody po opadach deszczu. Obecnie zaniżone lub zawyżone pobocza dróg stwarzające niebezpieczeństwo przy wyprzedzaniu pojazdów samochodowych, zostaną uregulowane, a nadane im w wyniku regulacji właściwe spadki poprzeczne wpłyną na odpowiednie odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z jezdni, czyli na właściwe uregulowanie odwodnienia dróg. Projekt zakłada także wykonanie czytelnego oznakowania, co znacząco poprawi standard widoczności u uczestników ruchu drogowego oraz obniży prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków drogowych i kolizji. Wpływ na bezpieczeństwo komunikacyjne oraz usprawnienie ruchu drogowego i pieszego będą miały także: przebudowa i budowa chodnika w Ruszkowie oraz wykonanie wjazdów na posesje.

Wspomniana wyżej przebudowa 2,388 km dróg przyczyni się również do zwiększenia płynności ruchu, obniżenia poziomu hałasu związanego z toczeniem się kół pojazdów po aktualnie nierównej nawierzchni i zmniejszenia emisji spalin do środowiska oraz obniżenia wypadkowości. Otoczenie drogi zostanie zabezpieczone barierami energochłonnymi, które zostaną ustawione na przepuście w Ruszkowie na drodze powiatowej nr 1284N oraz po lewej stronie (staw wodny) drogi nr 1542N.

Całkowity koszt realizacji projektu – 1293949,75 zł.

Środki Powiatu Działdowskiego – 34697575 zł.

Środki Gminy Działdowo – 346974,0 zł.

Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 – 600000,0 zł.

Dodał: Benedykt Perzyński