Powiat Działdowski

A- A+

Zawarcie umowy z wykonawcą robót w ramach projektu pt. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1254…

Zawarcie umowy z wykonawcą robót w ramach projektu pt. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1254 N Tuszewo (granica powiatu) – Truszczyny – Dębień Nr działki 146, 32 w km 6+749 – 11+073 dług. 4,324 km”

“Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, Powiat Działdowski dokonał wyboru wykonawcy robót inwestycji pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254 N Tuszewo (granica powiatu) – Truszczyny – Dębień Nr działki 146, 32 w km 6+749 – 11+073 dług. 4,324 km”.

W dniu 9 kwietnia 2010 r. w Działdowie, została zawarta umowa nr 1/04/2010 pomiędzy Powiatem Działdowskim a Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Drogowych Sp. z o.o. w Działdowie, której przedmiotem jest wykonanie robót drogowych w ramach tego przedsięwzięcia.

Termin zakończenia robót budowlanych w ramach etapu I ustalono na 30 czerwca 2010 r., natomiast w ramach etapu II na 30 czerwca 2011 r.

Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego pełnić będzie Pan Krzysztof Chyliński. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie Pan Piotr Dariusz Jarzynka.

 Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 174 737,57 zł.

Powiat na realizację tego przedsięwzięcia pozyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, w wysokości 2 222 316,31 zł.

Zawarcie umowy z wykonawcą robót w ramach projektu pt. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1254…
Dodał: Benedykt Perzyński