Powiat Działdowski

A- A+

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 poinformował, że 13 maja br. została zakończona procedura oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 01/09/3.1 z zakresu: Osi Priorytetowej 3 – Infrastruktura Społeczna, Działanie 3.1 – Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, tym samym ogłoszona została Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do oceny strategicznej.

Na zbiorczej liście rankingowej projekt Powiatu Działdowskiego jako Beneficjenta “Modernizacja oraz doposażenie pracowni gastronomicznych i hotelarskich w Zespole Szkół w Malinowie” znalazł się na 4 miejscu, uzyskując 70 pkt. Całkowity koszt projektu: 921 086,06 zł, wnioskowana kwota dofinansowania środkami publicznymi: 736 857,39 zł.

Pełna lista rankingowa po ocenie merytorycznej: lista rankingowa

Dodał: Benedykt Perzyński