Powiat Działdowski

A- A+

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 poinformował,że 17 maja br. dokonał wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 – Infrastruktura Społeczna, Działania 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/09/3.1.

Na zbiorczej liście rankingowej projekt Powiatu Działdowskiego jako Beneficjenta: “Modernizacja oraz doposażenie pracowni gastronomicznych i hotelarskich w Zespole Szkół w Malinowie” znalazł się na 4 miejscu, uzyskując 90 pkt. Całkowity koszt projektu: 921 086,06 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania środkami publicznymi: 736 857,39 zł.

Pełna lista projektów wybranych do realizacji w konkursie nr 01/09/3.1: lista

Dodał: Benedykt Perzyński