Powiat Działdowski

A- A+

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa dróg powiatowych…

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1255N i nr 1288N oraz dróg gminnych w miejscowości Płośnica”

“Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

30 czerwca 2010 r. Powiat Działdowski i Województwo Warmińsko – Mazurskie zawarły umowę dotyczącą dofinansowania projektu pt. Przebudowa dróg powiatowych nr 1255N i nr 1288N oraz dróg gminnych w miejscowości Płośnica, który będzie realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie i Gminę Płośnica w okresie  9.03.2010 r. – 15.09.2011 r.

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa dróg powiatowych…

Wartość projektu wynosi 4 817 050,25 zł. Pozyskane przez Powiat Działdowski dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to – 1 033 410, 70 zł, zaś wkład własny Beneficjenta, czyli Powiatu Działdowskiego i Gminy Płośnica – 442 890,30 zł.

Drogi powiatowe nr 1255N i nr 1288N stanowią integralny element sieci dróg powiatowych. Łączą się z drogą woj. W544 (Brodnica – Działdowo – Nidzica – Przasnysz), dodatkowo droga 1288N łączy się z drogą woj. W542 (Działdowo – Rychnowo), a droga 1255N z drogą woj. W538 (Nowe Miasto Lubawskie – Nidzica) i mają istotny wpływ na rozwój gospodarczy powiatu działdowskiego, bowiem przy nich lub w ich sąsiedztwie zlokalizowane są różnorodne podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju działających tu podmiotów oraz zwiększenia dostępności komunikacyjnej terenów interesujących pod względem turystycznym i inwestycyjnym niezbędne jest zapewnienie właściwej jakości infrastruktury drogowej. Przebudowane drogi poprawią mobilność mieszkańców, umożliwią bezpieczny dojazd do instytucji publicznych, placówek edukacyjnych, ochrony zdrowia, kulturalnych, finansowo-doradczych a także do terenów związanych z działalnością gospodarczą.

Sieć dróg w powiecie działdowskim jest dostatecznie gęsta, jednak problemem wpływającym na rozwój społeczny i gospodarczy powiatu jest zły stan techniczny dróg powiatowych i gminnych, w tym tych, które są objęte niniejszym projektem. Większość z nich nie odpowiada parametrom przewidzianym dla danej kategorii dróg, a powiat nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, które pozwoliłyby mu na samodzielne sfinansowanie ich przebudowy.

Celem głównym projektu jest poprawa atrakcyjności gminy Płośnica przez zapewnienie dostępności komunikacyjnej do terenów aktywnych gospodarczo, poprawa warunków komunikacyjnych dla podmiotów gospodarczych i mieszkańców powiatu, wzrost atrakcyjności miejscowości pełniącej funkcje centrum gospodarczo – usługowego i terenów w sąsiedztwie przebudowywanych dróg, zwiększenie dostępności komunikacyjnej kompleksów turystycznych, które stworzą warunki dla rozwoju turystyki, agroturystyki i usług około turystycznych, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi dzięki poprawie jej stanu technicznego, warunków i komfortu jazdy, zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko przez poprawę płynności ruchu, co będzie skutkować zmniejszeniem emisji spalin i natężenia hałasu. Projekt jest zgodny z celami RPO WiM 2007-2013. Realizuje cel priorytetu nr 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej spójności transportowej regionu oraz Cel Działania 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, którym jest poprawa atrakcyjności terenów aktywnych gospodarczo przez rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury drogowej warunkującej rozwój lokalny.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy dróg powiatowych nr 1255N Dąbrówno – Tuczki – Płośnica – Gródki (ul. Młyńska i Kościelna) w km 22+322-22+843, nr 1288N Łęck – Płośnica – Burkat (ul. Działdowska) w km 6+184-6+425 i 2 odc. drogi gminnej (ul. Dworcowa) w km 0+000-1+054. Projekt polegać będzie na przebudowie dróg powiatowych i gminnych w celu dostosowania ich do odpowiednich parametrów technicznych, w tym na poszerzeniu do normatywnej szerokości. Przebieg dróg jest wyznaczony przez ich dotychczasowy pas drogowy z uwagi na fakt, iż planowana inwestycja biegnie przez centrum Płośnicy w zwartej zabudowie.
Projekt jest realizowany w dwóch etapach w latach 2010-2011, w ramach których nastąpi:

  • poszerzenie jezdni w celu uzyskania szerokości zgodnej z projektem,
  • położenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 8 cm i wykonanie  podbudowy z kruszywa łamanego,
  • wzmocnienie nawierzchni przez położenie z betonu asfaltowego warstwy ścieralnej – grub. 4 cm i wyrównawczej o grub. ok. 3,2 cm,
  • regulacja i uzupełnienie istniejących poboczy,
  • wykonanie oznakowania, zjazdów, chodnika, parkingu i zatoki autobusowej,
  • budowę kanalizacji deszczowej.

Etap I przewidziano do realizacji w 2010 r. ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, Powiatu Działdowskiego i Gminy Płośnica, a etap II w 2011 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, a także środków Powiatu Działdowskiego i Gminy Płośnica. Łączna długość zrekonstruowanych w ramach etapu I dróg wyniesie – 1,816 km, natomiast etapu II – 1,05 km.

W wyniku przeprowadzonych prac drogi uzyskają normatywną nośność 80kN na pojedynczą oś pojazdu. Unormowane zostaną spadki poprzeczne jezdni, poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi i komfort jazdy. Nowa nawierzchnia przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin do atmosfery dzięki zapewnieniu płynności przejazdu oraz obniży hałas spowodowany toczeniem się kół pojazdów po zdeformowanej i nierównej nawierzchni.

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa dróg powiatowych…
Dodał: Benedykt Perzyński