Powiat Działdowski

A- A+

UROCZYSTY ODBIÓR ROBÓT W RAMACH PROJEKTU …

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

UROCZYSTY ODBIÓR ROBÓT W RAMACH PROJEKTU PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1254N TUSZEWO (GRANICA POWIATU) – DĘBIEŃ – TRUSZCZYNY

 

 

UROCZYSTY ODBIÓR ROBÓT W RAMACH PROJEKTU …

Powiat Działdowski wspólnie z Gminą Rybno realizuje projekt pt. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1254 N Tuszewo (granica powiatu) – Truszczyny – Dębień Nr działki 146, 32 w km. 6+749 – 11+073 dług. 4,324 km”, na który pozyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

UROCZYSTY ODBIÓR ROBÓT W RAMACH PROJEKTU …

W dn. 1 lipca 2010 r. dokonano uroczystego odbioru robót wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. w Działdowie w trakcie I etapu inwestycji. Uczestniczyli w nim: starosta Marian Janicki, wicestarosta Piotr Kłosowski, przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka, radni powiatowi: Jan Raczyński, Krzysztof Groblewski i Jerzy Chmielewski, wójt Gminy Rybno Edmund Ligman, wójt Gminy Działdowo Paweł Cieśliński, zastępca burmistrza Lidzbarka Andrzej Wiśniewski, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji w Starostwie Powiatowym w Działdowie Lidia Nyga, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki oraz przedstawiciele PZD w Działdowie: Janina Szypulska i Kazimierz Skonieczny, inspektor nadzoru inwestorskiego Krzysztof Chyliński, prezes PRID Sp. z o.o. Jan Lech, a także kierownik budowy Piotr Jarzynka.

UROCZYSTY ODBIÓR ROBÓT W RAMACH PROJEKTU …

Przedsięwzięcie odbywa się dwuetapowo:

  • pierwszy etap, który został zrealizowany w 2010 r., objął m. in. roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, rozebranie chodników z kostki brukowej i wywóz gruzu, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni, podsypki na poszerzeniu z zagęszczeniem mechanicznym, podbudowy z mieszanki tłuczniowej, a także mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych, skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową, mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie chodnika i wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej.
  • drugi etap zostanie zrealizowany w 2011 r. i obejmie m. in. wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym i czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp.
UROCZYSTY ODBIÓR ROBÓT W RAMACH PROJEKTU …

Roboty przewidziane do realizacji w etapie I zostały wykonane w terminie od 10.05.2010 r. do 29.06.2010 r. zgodnie z zawartą umową i projektem.

Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest na 30 czerwca 2011 r. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 3 174 737,57 zł, w tym 2 222 316,31 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Natomiast wkład Powiatu Działdowskiego wyniesie 476 210,63 zł i środki Gminy Rybno – 476 210,63 zł. Wartość robót wykonanych w ramach etapu I inwestycji to 1 554 933,27 zł, w tym środki unijne 1 088 453,29 zł, Powiatu Działdowskiego 233 239,99 zł i Gminy Rybno 233 239,99 zł.

Realizacja inwestycji wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ww. drogi i dostępności komunikacyjnej kompleksów turystycznych, a także na poprawę komfortu jazdy. Nowe nawierzchnie przyczynią się też do zmniejszenia emisji spalin dzięki zapewnieniu płynności ruchu.

Galeria

UROCZYSTY ODBIÓR ROBÓT W RAMACH PROJEKTU …
Dodał: Benedykt Perzyński