Powiat Działdowski

A- A+

UROCZYSTY ODBIÓR ROBÓT W RAMACH PROJEKTU PRZEBUDOWA …

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

UROCZYSTY ODBIÓR ROBÓT W RAMACH PROJEKTU PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1280N LIDZBARK-KOSZELEWY

Galeria

W dn. 1 lipca 2010 r. dokonano uroczystego odbioru robót wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. w Działdowie w ramach II etapu inwestycji. Uczestniczyli w nim: starosta Marian Janicki, wicestarosta Piotr Kłosowski, przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka, radni powiatowi: Jan Raczyński, Krzysztof Groblewski i Jerzy Chmielewski, wójt Gminy Rybno Edmund Ligman, wójt Gminy Działdowo Paweł Cieśliński, zastępca burmistrza Lidzbarka Andrzej Wiśniewski, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji w Starostwie Powiatowym w Działdowie Lidia Nyga, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki oraz przedstawiciele PZD w Działdowie: Janina Szypulska i Kazimierz Skonieczny, inspektor nadzoru inwestorskiego Krzysztof Chyliński, prezes Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. Jan Lech, a także kierownik budowy Piotr Jarzynka.

UROCZYSTY ODBIÓR ROBÓT W RAMACH PROJEKTU PRZEBUDOWA …

Powiat Działdowski realizował inwestycję dwuetapowo. Pierwszy etap, przypadający na 2009 r., czyli odcinek cz. I od km 2+546 do km 4+141 o długości 1,595 km, to m. in. roboty przygotowawcze, wyrównanie betonem asfaltowym, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy i wykonanie ośmiu zjazdów gospodarczych. Zrealizowano także większą część prac na odcinku cz. II tj. od km 6+679 do km 9+331 o długości 2,652 km. Zostały wykonane m. in. roboty przygotowawcze, podbudowa, w tym poszerzenie jezdni i wyrównanie betonem asfaltowym oraz nawierzchnia z betonu asfaltowego. Etap I robót został zrealizowany w terminie od 27.08.2009 r. do 2.10.2009 r. Jego odbioru dokonano 12.10.2009 r. Uczestniczyli w nim: starosta Marian Janicki, Lidia Nyga, Jerzy Grochocki, Krzysztof Chyliński, Janina Szypulska, Kazimierz Skonieczny oraz Jan Lech.

Drugi etap, przypadający na 2010 r., to dokończenie prac na odcinku cz. II tj. od 9+331 do 12+036 o długości 2,705 km polegające na: położeniu nawierzchni z betonu asfaltowego, uzupełnieniu poboczy, ustawieniu urządzeń zabezpieczających oraz wykonanie odcinka cz. III od 12+036 do 14+196 o długości 2,160 km obejmującego roboty przygotowawcze, podbudowę, w tym poszerzenie jezdni i wyrównanie betonem asfaltowym, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego, jak również roboty wykończeniowe, elementy ulic (ustawienie krawężnika betonowego, obrzeży betonowych, wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej i wykonanie azylu na przejściu dla pieszych z kostki betonowej) oraz oznakowanie – ustawienie pionowych znaków drogowych. Etap II robót został zrealizowany w okresie 27.04.2010 r. do 19.06.2010 r. Wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z umową i projektem.

Galeria

Całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie 5 149 427,97 zł, w tym 3 604 599,58 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wkład własny Powiatu Działdowskiego wyniósł – 1 544 828,39 zł.

Łączna długość przebudowanych w ramach projektu odcinków drogi powiatowej nr 1280 N Lidzbark – Koszelewy wynosi 9,11 km.

UROCZYSTY ODBIÓR ROBÓT W RAMACH PROJEKTU PRZEBUDOWA …
Dodał: Benedykt Perzyński