Powiat Działdowski

A- A+

Uroczysty odbiór inwestycji w ramach projektu ,,Przebudowa ciągu dróg powiatowych: – 1284 N od drogi woj. Nr 542 granica powiatu – Ruszkowo – Lipówka –Dziurdziewo w km 0+000 – 1+626, – 1542 N (od skrzyżowania z drogą Nr 1284 N) Ruszkowo – Sławkowo – do drogi wojewódzkiej Nr 538 w km 0+000 – 0+762”

Uroczysty odbiór inwestycji ,,Przebudowa ciągu dróg powiatowych…

Dnia 26 lipca 2010 r. nastąpił uroczysty odbiór inwestycji. Uczestniczyli w nim m.in.: wicestarosta Piotr Kłosowski, przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka, wójt Gminy Działdowo Paweł Cieśliński, przewodniczący Rady Gminy Działdowo Mirosław Zieliński, radni powiatowi Jan Kowalski i Władysław Kubiński, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji w Starostwie Powiatowym w Działdowie Lidia Nyga, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie i inspektor nadzoru Jerzy Grochocki, zastępca dyrektora PZD ds. technicznych Krzysztof Chyliński i pracownicy PZD w Działdowie, prezes Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o. o. Jan Lech oraz kierownik budowy Piotr Jarzynka. Wykonawcą prac było PRID Sp. z o. o. w Działdowie.

Uroczysty odbiór inwestycji ,,Przebudowa ciągu dróg powiatowych…

Przedsięwzięcie, w ramach którego łącznie przebudowano – 2,388 km dróg powiatowych, zostało zrealizowane w Ruszkowie na terenie powiatu działdowskiego w terminie 20.05.-15.07.2010 r. Całkowity koszt inwestycji to 1 293 949,75 zł. Została ona sfinansowana ze środków: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 600 000 zł, Powiatu Działdowskiego – 346 975,75 zł i Gminy Działdowo – 346 974 zł.

Galeria

Przebudowany ciąg dróg powiatowych 1284 N i 1542 N jest spójny z siecią dróg na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Droga powiatowa 1284 N łączy się z drogą wojewódzką Nr 542 relacji Działdowo – Rychnowo, a dalej z drogą krajową E7 Warszawa-Gdańsk, natomiast droga powiatowa nr 1542N łączy się z drogą wojewódzką Nr 538. Drogi te pozwolą na dogodny dojazd mieszkańcom Ruszkowa do lokalnych ośrodków gospodarczych, zakładów pracy, szkół, szpitala powiatowego, instytucji publicznych, ośrodków kultury, instytucji finansowo – doradczych, banków, jak również wielu placówek handlowych i usługowych. Przebudowanymi drogami odbywa się nie tylko transport pasażerski, ale również towarowy, w tym: przewóz płodów rolnych i zwierzęcych, materiałów budowlanych, paliw itp.
Przedsięwzięcie objęło przebudowę odcinka drogi Nr 1284 N od skrzyżowania z drogą woj. Nr 542 granica powiatu – Ruszkowo – Lipówka – Dziurdziewo w km 0+000 do km 1+626. Wykonano m.in. roboty pomiarowe, ułożono warstwy wyrównawczą i ścieralną z betonu asfaltowego, uporządkowano pobocza i uzupełniono kruszywem oraz zakupiono i zamontowano stalowe poręcze energochłonne.

W ramach projektu przebudowano też odcinek drogi powiatowej Nr 1542 N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1284 N Ruszkowo – Sławkowo – do drogi woj. nr 538 w km 0+000 do km 0+762. Prace obejmowały: wykonanie robót pomiarowych, rozebranie chodników z płyt betonowych i krawężników betonowych oraz wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, jednostronne poszerzenie jezdni przez wykonanie koryta, podsypki z piasku i podbudowy z tłucznia kamiennego, wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym, ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na poszerzeniu jezdni i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, ustawienie krawężników betonowych, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i ułożenie chodnika z kostki betonowej, wykonanie podbudowy z betonu i wjazdów do posesji z kostki betonowej, ustawienie obrzeży betonowych, zakup i montaż stalowych poręczy energochłonnych, oznakowanie poziome przejść dla pieszych i montaż pionowych znaków drogowych.
W ramach przedsięwzięcia wykonano czytelne oznakowanie poziome i pionowe, co znacząco poprawia widoczność i obniża prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków drogowych i kolizji. Dodatkowo na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego, usprawnienie ruchu drogowego i pieszego duży wpływ ma budowa chodnika w Ruszkowie oraz wykonanie wjazdów na posesje. Przebudowa 2,388 km dróg przyczyni się również do: zwiększenia płynności ruchu, obniżenia poziomu hałasu i zmniejszenia emisji spalin do środowiska oraz obniżenia wypadkowości. Dzięki tej inwestycji poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego.
Z pewnością realizacja tego projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu drogowego. Nawierzchnia bitumiczna ww. dróg powiatowych spełnia obecnie wymogi techniczne, ma właściwe spadki poprzeczne i profilu podłużnego oraz odpowiednio uregulowane pobocza, co pozwala m.in. na właściwe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z jezdni. Niebezpieczne otoczenie drogi zostało zabezpieczone barierami energochłonnymi, które ustawiono w Ruszkowie: obustronnie na przepuście na drodze powiatowej nr 1284N oraz po lewej stronie (staw wodny) przy drodze powiatowej nr 1542 N.

Galeria

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011

Dodał: Benedykt Perzyński