Powiat Działdowski

A- A+

KOLEJNA INWESTYCJA ZREALIZOWANA!

Dnia 26 lipca 2010 r. nastąpił uroczysty odbiór inwestycji pt. Przebudowa ciągu dróg powiatowych:

  • 1284 N od drogi woj. Nr 542 granica powiatu – Ruszkowo – Lipówka – Dziurdziewo w km 0+000 – 1+626,
  • 1542 N (od skrzyżowania z drogą Nr 1284 N) Ruszkowo – Sławkowo – do drogi wojewódzkiej Nr 538 w km 0+000 – 0+762.

Galeria

Przedsięwzięcie, w ramach której łącznie przebudowano – 2,388 km dróg powiatowych, zostało zrealizowane w Ruszkowie na terenie powiatu działdowskiego w terminie 20.05.-15.07.2010 r. Całkowity koszt inwestycji to 1 293 949,75 zł. Została ona sfinansowana ze środków: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości – 600 000 zł, Powiatu Działdowskiego – 346 975,75 zł i Gminy Działdowo – 346 974 zł.

Przebudowany ciąg dróg powiatowych 1284 N i 1542 N jest spójny z siecią dróg na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Droga powiatowa 1284 N łączy się z drogą wojewódzką Nr 542 relacji Działdowo – Rychnowo, a dalej z drogą krajową E7 Warszawa-Gdańsk, natomiast droga powiatowa nr 1542N łączy się z drogą wojewódzką Nr 538. Drogi te pozwolą na dogodny dojazd mieszkańcom Ruszkowa do lokalnych ośrodków gospodarczych, zakładów pracy, szkół, szpitala powiatowego, instytucji publicznych, ośrodków kultury, instytucji finansowo – doradczych, banków, jak również wielu placówek handlowych i usługowych. Przebudowanymi drogami odbywa się nie tylko transport pasażerski, ale również towarowy, w tym: przewóz płodów rolnych i zwierzęcych, materiałów budowlanych, paliw itp.

Przedsięwzięcie objęło przebudowę odcinka drogi Nr 1284 N od skrzyżowania z drogą woj. Nr 542 granica powiatu – Ruszkowo – Lipówka – Dziurdziewo w km 0+000 do km 1+626. Wykonano m.in. roboty pomiarowe, ułożono warstwy wyrównawczą i ścieralną z betonu asfaltowego, uporządkowano pobocza i uzupełniono kruszywem oraz zakupiono i zamontowano stalowe poręcze energochłonne.

W ramach projektu przebudowano też odcinek drogi powiatowej Nr 1542 N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1284 N Ruszkowo – Sławkowo – do drogi woj. nr 538 w km 0+000 do km 0+762. Prace obejmowały: wykonanie robót pomiarowych, rozebranie chodników z płyt betonowych i krawężników betonowych oraz wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, jednostronne poszerzenie jezdni przez wykonanie koryta, podsypki z piasku i podbudowy z tłucznia kamiennego, wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym, ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na poszerzeniu jezdni i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, ustawienie krawężników betonowych, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i ułożenie chodnika z kostki betonowej, wykonanie podbudowy z betonu i wjazdów do posesji z kostki betonowej, ustawienie obrzeży betonowych, zakup i montaż stalowych poręczy energochłonnych, oznakowanie poziome przejść dla pieszych i montaż pionowych znaków drogowych.

Galeria

Z pewnością realizacja tego projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu drogowego. Nawierzchnia bitumiczna ww. dróg powiatowych spełnia obecnie wymogi techniczne, ma właściwe spadki poprzeczne i profilu podłużnego oraz odpowiednio uregulowane pobocza, co pozwala m.in. na właściwe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z jezdni. Niebezpieczne otoczenie drogi zostało zabezpieczone barierami energochłonnymi, które ustawiono w Ruszkowie: obustronnie na przepuście na drodze powiatowej nr 1284N oraz po lewej stronie (staw wodny) przy drodze powiatowej nr 1542 N. W ramach przedsięwzięcia wykonano czytelne oznakowanie poziome i pionowe, co znacząco poprawia widoczność i obniża prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków drogowych i kolizji. Dodatkowo na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego, usprawnienie ruchu drogowego i pieszego duży wpływ ma budowa chodnika w Ruszkowie oraz wykonanie wjazdów na posesje. Przebudowa 2,388 km dróg przyczyni się również do: zwiększenia płynności ruchu, obniżenia poziomu hałasu i zmniejszenia emisji spalin do środowiska oraz obniżenia wypadkowości. Dzięki tej inwestycji poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego.

Ruszkowo leży w gminie wiejskiej Działdowo. Jest wsią sołecką, a także lokalnym ośrodkiem gospodarczym, do którego przyjeżdżają mieszkańcy wielu okolicznych wsi i miast, ponieważ znajdują się tam przedsiębiorstwa produkcyjne oraz zakłady i firmy o charakterze usługowym lub handlowym. Ruszkowo odwiedzają także turyści, ponieważ szczyci się wieloma zabytkami. Znajdują się tam m.in. kościół pw. św. Józefa z 1686 r., przebudowany w 1910 r. i zespół dworsko – folwarczny z II poł. XIX w. i pocz. XX w., w skład którego wchodzi dwór, park, folwark, rządcówka, stodoła, warsztat, budynek gospodarczy i gorzelnia.

Dodał: Benedykt Perzyński