Powiat Działdowski

A- A+

Przebudowa drogi powiatowej nr 1304 N, ulice: Wierzbowska i Kościelna w miejscowości Narzym – Etap I droga powiatowa

Powiat Działdowski i Gmina Iłowo-Osada chcąc zwiększyć bezpieczeństwo osób  korzystających z drogi powiatowej nr 1304 N postanowiły dokonać „Przebudowy drogi powiatowej nr 1304N ulice: Wierzbowska i Kościelna w miejscowości Narzym – Etap I droga powiatowa”. Dnia 11.05.2015 r. została zawarta przez Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie umowa Nr 14/5/2015 z wykonawcą robót, którym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Inżynieryjnych „PRDI” SA, ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława. Wartość zadania po przetargu i zawarciu umowy z wykonawcą wynosi 1 229 361,24 zł. W związku z powyższym Powiat Działdowski zawarł z Gminą Iłowo – Osada w dniu 20.05.2015 r. aneks nr 1 do umowy nr 27/09/2014 z dnia 22.09.2014 r. dotyczący nowego podziału współfinansowania inwestycji. Zgodnie z ww. aneksem finansowanie ww. inwestycji w 2015 r.  jest następujące:

  • środki budżetu Państwa – 614 680,00 zł,
  • pomoc finansowa Gminy Iłowo – Osada – 307 340,62 zł,
  • środki Powiatu Działdowskiego – 307 340,62 zł.

Galeria

W pierwszej połowie czerwca br. wykonawca rozpoczął realizację tego zadania. Zaawansowanie robót jest już znaczące, a planowane zakończenie robót nastąpi do 31 sierpnia 2015 r.

18 czerwca 2015 r. została zawarta umowa nr 12/41/NPPDL/15 o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304 N ulice: Wierzbowska i Kościelna w miejscowości Narzym – Etap I droga powiatowa” pomiędzy wojewodą warmińsko–mazurskim Marianem Podziewskim, a Powiatem Działdowskim reprezentowanym przez: starostę działdowskiego Mariana Janickiego, wicestarostę Mariana Brandta i skarbnik Urszulę Wojtczyk. Inwestycja będzie realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Galeria

Zrealizowanie tej inwestycji pozwoli na dogodny dojazd mieszkańcom wsi Narzym do lokalnego ośrodka gospodarczego, czyli do Działdowa, w tym przede wszystkim do miejsc pracy, do przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych, usługowych, a dzieciom i młodzieży do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się głównie w Działdowie. Mieszkańcy wsi będą mieli łatwiejszy i szybszy dojazd do szpitala powiatowego w Działdowie, wielu poradni lekarskich, instytucji publicznych, miejskich ośrodków sportu i rekreacji, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, instytucji doradczych, finansowych np. DAR SA, WMF „Poręczenia Kredytowe”, różnych banków, centrów kształcenia, placówek handlowych, jak również do dworca PKP w Działdowie. Drogą 1304 N odbywa się transport pasażerski oraz towarowy, np.: materiałów zaopatrzeniowych, materiałów budowlanych, wyrobów lokalnych przedsiębiorstw, płodów rolnych, drewna itp. Przebudowa drogi podniesie atrakcyjność inwestycyjną terenów znajdujących się w jej pobliżu.

Galeria

Dzięki rozwiązaniom zawartym w projekcie realizacja tego przedsięwzięcia będzie miała istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich użytkowników tej drogi, ponieważ dokumentacja uwzględnia, m.in.:

  • przebudowę 859 mb drogi powiatowej, w tym poszerzenie istniejącej jezdni i wyrównanie nawierzchni, co wpłynie na poprawę jakości infrastruktury drogowej, komfort i bezpieczeństwo jazdy oraz zwiększy bezpieczeństwo przy wykonywaniu manewrów drogowych,
  • budowę chodników o pow. 1313, m2 , zjazdów o pow. 362,2 m2 oraz wykonanie parkingu o pow. 224,6 m2, co pozwoli na uspokojenie ruchu oraz separację kanałów ruchu tj. ruchu pieszego od pojazdów mechanicznych,
  • przebudowę kanalizacji deszczowej na dług. 628 m, co pozwoli na właściwe odprowadzenie wód opadowych jezdni przez istniejący kolektor deszczowy do kanalizacji deszczowej i likwidację zastoisk wody po opadach deszczu i roztopach,
  • wykonanie nowego oznakowania pionowego – 60 znaków oraz oznakowania  poziomego dla zwiększenia przejrzystości i czytelności układu drogowego,
  • ustawienie barierki wygrodzeniowej – 30 mb, ułatwi separację ruchu pieszego od pojazdów mechanicznych, ponieważ zapobiegnie nagłym wtargnięciom pieszych, w tym szczególnie dzieci i młodzieży na jezdnię.

Lidia Nyga – Skwara

Dodał: Benedykt Perzyński