Powiat Działdowski

A- A+

Kadencja, 2014–2018 była dla Powiatu Działdowskiego okresem wyjątkowo intensywnym pod względem realizowanych inwestycji, a w ostatecznym rozliczeniu efektywnym i zadowalającym. Poniżej przypominamy najważniejsze przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcia Powiatu Działdowskiego w kadencji 2014 – 2018 (SP ZOZ, PUP)

Inwestycje zrealizowane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Najbardziej widoczną inwestycją SPZOZ w Działdowie była budowa lądowiska dla śmigłowców ratowniczych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Projekt „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę lądowiska przyszpitalnego SPZOZ w Działdowie” realizowany był przy dofinansowaniu z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu to 898 739,35 zł, z czego kwota dofinansowania z funduszy europejskich wyniosła 716 880,95 zł.

W 2017 r. Powiat działdowski sfinansował w kwocie 1 000 000 zł zakup wyposażenia dla SP ZOZ w Działdowie. W kwietniu 2017 r. przekazał dwie dotacje: 309 124 zł na zakup 200 szafek przyłóżkowych oraz 60 łóżek szpitalnych z oprzyrządowaniem i 200 000 zł na przebudowę pomieszczeń administracyjnych celem stworzenia Izby Przyjęć dostosowanej do wymogów obowiązującego prawa. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 29 grudnia 2017 r. W lipcu 2017 r. przekazał trzecią dotację w kwocie 490 876 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego. W ramach tej inwestycji zakupiono: automatyczną myjnię-dezynfektor do endoskopów i  kolonoskop diagnostyczny, aparat do znieczuleń Dräger Primus, respirator dla noworodków i wcześniaków oraz dwa stanowiska do fototerapii noworodków, tonometr bezdotykowy i lampę szczelinową do poradni okulistycznej, oraz diatermię Emed Spectrum – aparat do cięć chirurgicznych za pomocą łuku elektrycznego w obszarze plazmy argonowej.

W listopadzie 2017 r. SPZOZ w Działdowie otrzymał środki pozyskane z gmin powiatu działdowskiego w kwocie 25 000 zł w ramach przeciwdziałania skutkom uzależnień zakupiono zestaw medyczny z przeznaczeniem utworzenia w wieloprofilowym oddziale chorób wewnętrznych stanowiska do monitorowania funkcji życiowych osoby będącej w ciężkim stanie po zatruciu alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi. W skład zakupionego zestawu wchodzą: łóżko wielofunkcyjne, monitor funkcji życiowych, szafka przyłóżkowa i materac przeciwodleżynowy.

W grudniu 2017 r. na mocy podpisanych umów SPZOZ w Działdowie zakupił: ambulans medyczny typu C z zabudową, instalacją i noszami, sprzęt medyczny dla zespołów ratownictwa medycznego (defibrylator, respirator transportowy, wideolaryngoskop) i sprzęt medyczny dla szpitalnego oddziału ratunkowego (urządzenie do masażu serca, ogrzewacz kocykowy ciała pacjenta, wózek/stół operacyjny, wideolaryngoskop, aparat EKG). Ogólny koszt zakupów dla Ratownictwa Medycznego to kwota 501 051,53 zł, z czego 421 153,00 zł to środki pochodzące z Budżetu Państwa.

Corocznie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie inwestuje środki własne w zakup niezbędnej infrastruktury i sprzętu medycznego. Jedną z ważniejszych inwestycji, zrealizowaną w całości ze środków własnych był m.in. remont sali intensywnego nadzoru w wieloprofilowym oddziale chorób wewnętrznych za kwotę 20 000 zł. W wyremontowanej sali utworzono 2 stanowiska dla pacjentów z możliwością monitorowania funkcji życiowych oraz prowadzenie procesów resuscytacji. Wśród zakupionych sprzętów znacznej wartości znalazły się: lampa operacyjna dwukopułowa dla oddziału położniczo-ginekologicznego, za sumę 73 548 zł oraz gastroskop diagnostyczny z wyposażeniem do pracowni endoskopowej za kwotę 43 200 zł.

Ważną i mało dostrzeganą inwestycją, podnoszącą jakość usług medycznych jest coroczne szkolenie pracowników, ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji i umiejętność obsługi nowoczesnego sprzętu medycznego. W 2017 r. SPZOZ w Działdowie wydał na ten cel ponad 121 000 zł. Część szkoleń zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które w roku ubiegłym wyniosło ponad 88 000 zł.

Przedsięwzięcia Powiatu Działdowskiego w kadencji 2014 – 2018 (SP ZOZ, PUP)

Realizacje w sferze społecznej, opiekuńczej i rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie realizował dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

-w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 projekt pod tytułem „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie działdowskim” o wartości 3 554 064,47 zł. Projekt adresowany był do 371 osób bezrobotnych, z których 310 osób skierowanych zostało do odbycia stażu, 61 osób uzyskało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Efektem zastosowanych działań było zwiększenie aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy, umożliwienie zdobycia przez bezrobotnych nowych umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz podjęcia zatrudnienia i samo zatrudnienia,

 – w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projekt pod tytułem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie działdowskim” o wartości 2 166 972,85 zł. Projekt skierowany był do 219 osób bezrobotnych, z których 200 osób skierowanych zostało do odbycia stażu, 19 osób otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Efektem zastosowanych działań było umożliwienie zdobycia bezrobotnym nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych oraz podjęcie zatrudnienia i samozatrudnienia.

 Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie realizował programy dotyczące promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ze środków Funduszu Pracy i otrzymał środki:

– z Funduszu Pracy przyznane algorytmem na finansowanie w 2017 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wyniosły 5 241 162,68 zł. W ramach powyższego limitu działaniami aktywizacyjnymi objęto 729 osób, realizując m. in. takie formy aktywizacji jak: szkolenia, bony szkoleniowe, staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, bony na zasiedlenie, dofinansowania miejsc pracy oraz działalności gospodarczej,

 – jako refundację (Art. 150 f) pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w kwocie 3 319 400 zł, w ramach których utworzył 183 miejsca pracy,

– z Rezerwy Ministra na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 806 000 zł. Program miał na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi. Realizowane formy aktywizacji w ramach projektu to: staże, szkolenia, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, dotacje na działalność gospodarczą. Działaniami objęto 117 osób bezrobotnych,

– z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 297 000 zł z przeznaczeniem na działania ustawowe skierowane do pracodawców. Szkoleniami i studiami podyplomowymi objęto 192 osoby.

Opracował: Piotr Utrata

Dodał: Benedykt Perzyński