Powiat Działdowski

A- A+

W dniu 4 października 2011 roku o godzinie 10.00 planowane jest uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Działdowie, przy ul. Boya – Żeleńskiego. Serdecznie zapraszamy!

Od 1994 roku na terenie powiatu działdowskiego działa Koło w Działdowie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, które prowadzi od 1998 roku dwie placówki terapeutyczne świadczące usługi dla osób niepełnosprawnych: Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Działdowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie. Aktualnie w codziennych zajęciach w obu palcówkach uczestniczy 137 osób (82 osoby – OREW i 55 osób – WTZ). Kadra liczy 85 osób (62 osoby – OREW i 23 osoby – WTZ).

Praca z tyloma uczestnikami wymaga odpowiednich warunków lokalowych, zatem aby zapewnić dobrą bazę do opieki, rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych z powiatu działdowskiego, wspierając działania koła, Powiat Działdowski rozpoczął inwestycję polegającą na budowie nowego obiektu dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego.

OREW jest przeznaczony dla wychowanków w wieku od urodzenia do 25 roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno – edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku. Prowadzi on działalność: edukacyjno-terapeutyczną i rewalidacyjną, opiekuńczo-wychowawczą, medyczną w zakresie rehabilitacji i logopedii, profilaktyczną (poradnictwo i konsultacje specjalistyczne), integracyjną (imprezy o charakterze kulturalno-sportowym, współpraca z  placówkami oświatowymi i pomocy społecznej).

W dniu 8 lipca 2011 roku Powiat Działdowski zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Działdowie przy ul. Boya – Żeleńskiego. W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu ograniczonego, przeprowadzonego w dniu 14 czerwca 2011 roku wyłoniono wykonawcę, którym zostało Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PRIMBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie. Koszt inwestycji to – 3 374 098,23 zł. Wykonawcy został już przekazany plac budowy i projekt architektoniczno – budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. Termin zakończenia budowy ustalono na dzień 30 sierpnia 2012 r.

Dodał: Benedykt Perzyński