Powiat Działdowski

A- A+

Umowa o dofinansowanie projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim” podpisana!

„Zintegrowana Informacja Geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim”

30 listopada br. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim” w ramach Osi Priorytetowej 3 – “Cyfrowy Region”, Działania 3.1 – “Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” RPO WiM na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFRR pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim  reprezentowanym przez marszałka Gustawa Marka Brzezina i  wicemarszałka Mirona Sycza, a Powiatem Działdowskim reprezentowanym przez starostę Mariana Janickiego i wicestarostę Mariana Brandta przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Wojtczyk.

„Zintegrowana Informacja Geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim”

Całkowita wartość projektu wynosi 3 253 419, 99 zł. Wydatki kwalifikowane wyniosą 3 232 054,99 zł.

Dofinansowanie na realizację projektu ze środków UE wynosi 2 747 246, 74 zł, natomiast wkład własny Powiatu działdowskiego to kwota 484 808,25 zł, co stanowi 15% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu.

Zakończenie finansowe realizacji projektu ustalone jest na 31 października 2019 r.

Dodał: Benedykt Perzyński