Powiat Działdowski

A- A+

Odbiór końcowy robót inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1288 N Wielki Łęck – Płośnica – Burkat na odcinku Wielki Łęck – Płośnica od km 0+018,00 do km 5+483,00”

Odbiór końcowy robót inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1288 N…

21 czerwca 2017 r. dokonano odbioru końcowego robót inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1288 N Wielki Łęck – Płośnica – Burkat na odcinku Wielki Łęck – Płośnica od km 0+018,00 do km 5+483,00” o łącznej długości 5,427 km. Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Działdowski w partnerstwie z Gminą Płośnica w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W odbiorze uczestniczyli: przewodniczący, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki, członek komisji (PZD w Działdowie) Janina Szypulska, inspektor nadzoru (PZD w Działdowie) Krzysztof Chyliński, oraz ze strony wykonawcy prezes PRDI S.A. Mława Radosław Rutyna i kierownik budowy Maciej Beniuk. Ponadto w odbiorze uczestniczyli: starosta działdowski Marian Janicki i wójt gminy Płośnica Krzysztof Groblewski.

Galeria

Droga powiatowa nr 1288N Płośnica–Wielki Łęck jest ważnym ciągiem komunikacyjnym przebiegającym przez takie miejscowości jak: Płośnica, Mały Łęck, Wielki Łęck. Stanowi połączenie komunikacyjne dla mieszkańców oraz dla transportu zbiorowego, rolniczego i przemysłowego stanowiąc dla wszystkich miejscowości połączenie z drogami gminnymi i powiatowymi. W miejscowości Wielki Łęck znajdują się budynki użyteczności publicznej, takie jak: szkoła podstawowa, kościół, sklep, Zakład Przerobu Biomasy Roślinnej oraz 60 gospodarstw rolnych. Droga ta prowadzi również do sali weselnej Pod Jarzębiną. W Małym Łęcku, przy drodze 1288N, znajduje się przystanek autobusowy dla mieszkańców oraz dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych w Działdowie i Lidzbarku. Mieszkańcy gospodarstw rolnych znajdujących się w tej miejscowości korzystają z drogi powiatowej, będącej połączeniem z siecią dróg gminnych dojazdowych do pól i miejscowości położonych w jej obrębie. W centrum gminy, czyli w Płośnicy, omawiana droga stanowi ważny element komunikacyjny, gdyż w jej sąsiedztwie, położony jest ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa, apteka, Gminny Ośrodek Kultury oraz remiza OSP. Wymieniona droga jest ważna dla całego regionu i zaspokaja gospodarcze potrzeby gminy jak i powiatu. Jest ważnym ogniwem w sieci drogowej i poprawia spójność komunikacyjną i przestrzenną gminy, powiatu, regionu i województwa warmińsko-mazowieckiego.

Galeria

Po przebudowie zwiększyła się nośności istniejącej nawierzchni poprzez wyprofilowanie i wyrównanie istniejącej jezdni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości średnio 100kg/m2, ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego, a także likwidację “garbów” spowodowanych przez korzenie przydrożnych drzew. Nawierzchnia posiada jednolitą szerokość 5,50 m. Pobocza zostały przebudowane przez zmianę nawierzchni z gruntowej na nawierzchnię z kruszywa łamanego oraz zwiększono ich szerokości do 0,8 m.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 1 993 013,53 zł brutto.

Źródła finansowania inwestycji:

  • środki Budżetu Państwa:  996 506,00 zł
  • pomoc finansowa Gminy Płośnica: 508 218,00 zł
  • środki Powiatu Działdowskiego: 488 289,53 zł

Materiał opracowany przez Powiat Działdowski.

Dodał: Benedykt Perzyński