Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 05.04.2023
Już wkrótce SPZOZ w Działdowie zakupi nowoczesny tomograf komputerowy!

31 marca br. zawarta została w Olsztynie umowa pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez marszałka Gustawa Marka Brzezina i wicemarszałka Mirona Sycza, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Działdowie reprezentowanym przez dyrektora Ireneusza Wacława Weryka na dofinansowanie projektu „Doposażenie SPZOZ w Działdowie w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną”.

Doposażenie dotyczyć będzie zakupu nowego tomografu komputerowego (64-rzędowy, 128 warstwowy) w miejsce wysłużonego tomografu (16-rzędowy, 16 warstwowy) oraz defibrylatora. Umożliwi to szybką i dokładną diagnostykę, niezbędną w szczególności w udarach centralnego układu nerwowego oraz kardiologii.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 488 100,00 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków RPO WiM na lata 2014-2020 to 1 619 800,00 zł.

/zdjęcie główne przedstawia kobietę i mężczyznę/

Fot: Benedykt PerzyńskiDodał: Benedykt Perzyński