Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 05.04.2023
Pomoc finansowa dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2023 r.

3 kwietnia br. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich. Pomoc finansowa jest skierowana do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych na ten cel, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionych wniosków. Termin składania wniosków upływa 30 września 2023 r.

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:

– prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;

– prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

– wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;

– inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

– upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;

– reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

– rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Pomoc finansowa:

– 8 tys. zł dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków;

– 9 tys. zł dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących od 31 do 75 członków;

– 10 tys. zł dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących ponad 75 członków.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-pomoc-na-realizacje-celow-okreslonych-w-ustawie—nabor-2023.

 

Dodał: Benedykt Perzyński