Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 18.12.2017
KOLEJNE DOFINANSOWANIA Z RPO WIM DLA POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO!

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaakceptował listę 59 projektów, które dostaną dofinansowanie z RPO WiM 2014–2020, wśród których znalazły się projekty mające na celu poprawę i unowocześnienie infrastruktury kształcenia zawodowego.

Na pierwszym miejscu listy rankingowej umieszczony został projekt Powiatu Działdowskiego: Wyposażenie pracowni ekonomicznej i sali wykładowej dla zawodów technik ekonomista i technik informatyk w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie . Koszt całkowity projektu wynosi 322 tys. zł, zaś kwota wnioskowanego dofinansowania: 272 790, 50 zł .

Należy również w tym miejscu dodać, że Powiat Działdowski jako jedyny otrzymał również dofinansowanie w ramach konkursu konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-003/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia na projekt: Realizacja zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Iłowie-Osadzie odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Koszt całkowity projektu wynosi:  420 tys. zł, zaś kwota wnioskowanego dofinansowania: 378 tys. zł.

Podpisanie umowy w sprawie realizacji obu projektów odbędzie się 22 grudnia br. w Olsztynie.

Dodał: Benedykt Perzyński