Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 01.12.2017
“OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” W DZIALDOWIE

W dn. 21–30 listopada br. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Działdowie realizowane są indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu: „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” dla młodzieży biernej zawodowo, nieuczącej się i niekształcącej. Głównym celem  projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób w wieku 18 – 24 lata z grupy NEET  poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia.

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym mają na celu identyfikację potrzeb zawodowo–edukacyjnych 10 beneficjentów, diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych  pod  kątem planowania rozwoju kariery zawodowej, badanie potrzeb i predyspozycji  zawodowych, określenie uzdolnień, umiejętności oraz mocnych i słabych stron w kontekście wyboru kursu zawodowego i poszukiwania pracy. W trakcie zajęć  młodzież sporządza Indywidualny Plan Działania, oraz otrzymuje cenne wskazówki jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz poruszać się po rynku pracy.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”  realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Nadesłała: Monika Marszak-Reszka

Fot: Iwona SzulcDodał: Benedykt Perzyński