Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 30.09.2021

OGŁOSZENIE

o konsultacjach społecznych projektu Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Zapraszamy Organizacje pozarządowe oraz Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu działdowskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Projekt przedmiotowego programu wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępny jest na stronie BIP: www.dzialdowo.starostwo.gov.pl oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdzialdowski.pl Uwagi, opinie i wnioski należy składać na formularzu zgłaszania uwag w terminie od 30.09.2021 r. do 11.10.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców i organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych.

Starosta Działdowski
/-/ Paweł Cieśliński

Załączniki:
1. projekt Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,
2. formularz zgłaszania uwag,
3. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Dodał: Benedykt Perzyński