Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 07.09.2021
Informacja w sprawie przyjmowania wniosków organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na 2022 rok

Wniosek o przekazanie zadań własnych Powiatu Działdowskiego w formie powierzenia z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia z udziałem środków z  budżetu Powiatu na 2022 r. w załączniku:

 

Dodał: Benedykt Perzyński