Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 02.09.2021

Zarząd Powiatu Działdowskiego  informuje, że w dniu 25.08.2021 roku do Starostwa Powiatowego w Działdowie wpłynęła oferta uproszczona na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu złożona przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie pn. 28 marzeń niepełnosprawni w drodze na Hel” – 1 etap. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Działdowie, na stronie internetowej powiatu działdowskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie. Każdy do dnia 8 września 2021 roku może zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej oferty.

Dodał: Benedykt Perzyński