Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 18.02.2021

Działdowo, 11.02.2021 r.

Gn.6840.5.2020

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Na podstawie art. 4 pkt 9, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)

STAROSTA DZIAŁDOWSKI

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Płośnica, gmina Płośnica, powiat działdowski, oznaczonej numerem działki 311/3 o pow. 0,1032 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Dla przedmiotowej działki gruntu Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę wieczystą EL1D/00022901/8. Użytki na działce to w całości grunty orne klasy IVa. Działka ma kształt prostokątny, teren jest niezagospodarowany, częściowo zakrzaczony. Działka posiada dostęp do drogi publicznej powiatowej przez drogę stanowiącą własność Gminy Płośnica o nawierzchni gruntowej. Przez zachodnią część działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. W bliskim otoczeniu znajdują się sieci: wodociągowa, energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płośnica działka położona jest na obszarze wskazanym pod zabudowę na cele rozwoju funkcji mieszkalnych i działalności gospodarczych nierolniczych – obszary kontynuacji i rozwoju zabudowy. Dnia 11 czerwca 2015 r. Wójt Gminy Płośnica wydał decyzję PP.6730.14.2015.JH o ustaleniu warunków zabudowy i określił dla niej funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowo-mieszkalna, a następnie w dniu 23 sierpnia 2016 r. zmienił decyzją PP.6730.14.2015.JH/2016 funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkalną.

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Kościuszki 3, w sali konferencyjnej, w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 1000

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 23 100,00 zł.

Słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące sto 00/100.

Wadium w wysokości 2 800,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące osiemset 00/100) należy wnieść w pieniądzu, wpłacając jednorazowo do dnia 19 marca 2021 r. włącznie na konto Starostwa Powiatowego w Działdowie nr 80 1020 3541 0000 5202 0319 0816 PKO Bank Polski S.A. z dopiskiem „wadium – Płośnica”. W przypadku dokonywania wpłaty z konta osoby trzeciej, w tytule przelewu należy podać również imię i nazwisko oraz adres wpłacającego. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Brak środków pieniężnych na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium.

Aby przetarg był ważny musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie wynoszące nie mniej niż 240,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści 00/100).

 Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać:

– dowód osobisty lub paszport;

– w przypadku osób prawnych aktualny wypis z KRS oraz stosowne dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej,

– w przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego należy przedstawić pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia,

– w przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego należy okazać dokument świadczący o ustanowieniu odrębności majątkowej.

Wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginału, ewentualne kserokopie winny być potwierdzone notarialnie.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Cenę nabycia nieruchomości nabywca będzie zobowiązany wpłacić na wskazane w protokole z przetargu konto bankowe przed dniem zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane w protokole konto bankowe.

Starosta Działdowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez uzasadnionej przyczyny do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta Działdowski może odstąpić od zawarcia umowy, wówczas wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszt opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości ponosi w całości nabywca.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 22 lutego 2021 r. poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15A oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Płośnicy, a także poprzez publikację na stronie powiatdzialdowski.pl/ i na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Działdowie dzialdowo.starostwo.gov.pl/

Starosta Działdowski może z ważnych powodów odwołać przetarg niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu i przyczynie jego odwołania.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. 23 697 51 44 lub poprzez e-mail: nieruchomosci@e-starostwo.pl.

 

Starosta Działdowski

                 /-/

mgr inż. Paweł Cieśliński

ER/ER

Dodał: Benedykt Perzyński