Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 20.04.2020

Ogłoszenie Starosty Działdowskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Uprzejmie informuję, że od 20 kwietnia 2020 r. Starostwo Powiatowe w Działdowie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, będzie wykonywało, tak jak dotychczas, zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, m.in. w zakresie:

 1. wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
 2. administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
 3. decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),
 4. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.).
 5. ochrony środowiska, w tym dotyczące:
 6. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),
 7. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471);
 8. korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).

Obsługa interesantów w powyższych sprawach będzie odbywała się środkami komunikowania się na odległość poprzez:

 1. Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej – ePuap, adres skrytki: /starostwodz/SkrytkaESP  lub,
 2. skrzynkę e-mail sekretariat@e-starostwo.pl
 3. telefonicznie 23 697 59 40

W sprawach pilnych, wymagających osobistej wizyty w urzędzie, proszę o kontakt telefoniczny z poszczególnymi Wydziałami Starostwa Powiatowego w Działdowie w celu umówienia wizyty w urzędzie na określony dzień i godzinę.

Podczas wizyty w urzędzie proszę o zachowanie obowiązującego dystansu dwóch metrów odległości pomiędzy osobami, zasłanianie twarzy i dezynfekcję rąk przy wejściu.

Jednocześnie informuję, że wprowadzane wcześniej ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Starostwie Powiatowym w Działdowie wynikają z troski o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu działdowskiego oraz pracowników tutejszego urzędu.

Dodał: Benedykt Perzyński