Powiat Działdowski Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 20.10.2021

Zarząd Powiatu Działdowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu działdowskiego w 2022 roku

 I. Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945), zwanej dalej Ustawą;
  2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

II. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zostanie powierzone prowadzenie punktu lub punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu  działdowskiego w 2022 roku.

III. Rodzaj zadania
1. Powierzenie prowadzenia jednego lub dwóch punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Siedziby Punktów będą zlokalizowane w Działdowie i Lidzbarku.
2. W ramach prowadzenia Punktu organizacja pozarządowa zobowiązana jest do:
1) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej obejmującej:
a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w ppkt a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
d) nieodpłatną mediację, lub
e) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;
2) świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego:
a) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji; nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
b) nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację;
3) prowadzenie nieodpłatnej mediacji obejmującej:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
b) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
c) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
d) przeprowadzenie mediacji;
e) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
4) upowszechniania wiedzy o mediacji oraz edukacji prawnej realizowanych w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy prowadzony Punkt w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 Ustawy.
3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej powinno odbywać się na zasadach określonych w art.5, art. 7 oraz art. 8 Ustawy.
4. Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie powinny być udzielane w Punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1920).
5. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w Punktach na obszarze powiatu działdowskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich Punktach na terenie powiatu działdowskiego. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert.
6. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w Punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza Punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

IV. Podmioty uprawnione do złożenia ofert:
1. O powierzenie prowadzenia na obszarze powiatu działdowskiego w 2022 roku Punktu w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może ubiegać się organizacja pozarządowa wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 Ustawy, prowadzoną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Zakłada się udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich lokalizacjach Punktów.
W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Nieodpłatna mediacja będzie przeprowadzana w każdej lokalizacji Punktu.
2. W zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej organizacja powinna mieć zawarte umowy z:
1) adwokatem lub
2) radcą prawnym, lub
3) doradcą podatkowym, lub
4) mediatorem w zakresie nieodpłatnej mediacji lub
5) osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 Ustawy, tj. osobą, która:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej;
c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe,
2) ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej „szkoleniem”, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy,
3) spełnia wymogi, o których mowa w art. 11 ust.3 pkt 2 lit. c i d Ustawy
– zwana dalej „doradcą”.
4. Nieodpłatną mediację może przeprowadzić:
1) mediator będący osobą wpisaną na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego;
2) nieodpłatnej mediacji, w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 Ustawy nie może prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, z wyłączeniem udzielania pomocy, w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 Ustawy;
3) nieodpłatną mediację, w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1-3 i 5 Ustawy, a w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 Ustawy, z uwzględnieniem atr. 4a ust. 6 i 7 Ustawy, może również prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
5. Zarząd Powiatu Działdowskiego dokona wyboru ofert i powierzy realizację zadania w drodze umowy.
6. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia 2022 roku. Wzór umowy stanowi załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
7. Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjmują powierzenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Zarząd Powiatu Działdowskiego zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
8. Zarząd Powiatu Działdowskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
9. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne, w tym w szczególności ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej.

V. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
1. Na realizację całego zadania w 2022 roku planuje się przeznaczyć kwotę: 126 060, 00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych, 00/100) z czego kwota:
1) 120 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100) przeznaczone będzie na prowadzenie dwóch Punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie;
2) 5 940,00zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100) przeznaczona będzie na powierzenie zadań z zakresu edukacji prawnej, z czego na każdy Punkt przeznacza się kwotę 2 970,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100) na wykonanie powierzonych w ramach umowy zadań z zakresu edukacji prawnej;
3) zadanie jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej powiatom; powierzenie realizacji zadań nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Powiat dotacji z budżetu państwa.

VI. Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
1) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945),
2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

VII. Termin, miejsce i warunki realizacji zadania
1. Termin realizacji zadania – od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.
2. Miejsce realizacji zadania: Działdowo, ul. Jagiełły 6/8, 13-200 Działdowo (budynek Starostwa Powiatowego w Działdowie) oraz Lidzbark, ul. Dworcowa 2 , 13-230 Lidzbark, przez 5 dni w tygodniu, podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z zastrzeżeniem rozdziału III, ust. 6. Szczegółowe godziny zostaną uzgodnione z wybranymi organizacjami.
3. W przypadku zmiany lokalizacji Punktu bądź godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleceniobiorca zobowiązany jest do świadczenia nieodpłatnej pomoc prawnej w zmienionej lokalizacji bądź w zmienionych godzinach.
4. W umowie o realizacji zadania, organizacji pozarządowej, która będzie prowadzić Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzy się także realizację zadania z zakresu edukacji prawnej w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 Ustawy, a także o mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów.
Szczegółowe formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej zostaną określone w umowie
5. Realizując zadanie z zakresu prowadzenia Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapewnić profesjonalne i rzetelne świadczenie usług, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów oraz poufność w związku z udzielaniem pomocy i jego dokumentowaniem.
6. Osoby realizujące bezpośrednio zadanie winny umożliwiać świadczenie usług osobom z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w Punkcie osobiście także poza Punktem (w ramach wizyt domowych) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).
7. Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie z art. 5 ust. 1oraz art. 11 ust. 3 (w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej) lub art. 11 ust. 3a (w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) Ustawy.
8. Zleceniobiorca zapewnia właściwe oznakowanie lokalu na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz informację o osobach uprawnionych i zakresie udzielanej pomocy lub porad od 1 stycznia 2022 r.
9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
10. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.

VIII. Termin i warunki składania ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 10 listopada 2021 r.
2. Oferty należy składać bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego w Działdowie, ul. Kościuszki 3, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Starostwa.
3. Oferty należy składać zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). W przypadku złożenia oferty na prowadzenie obydwu Punktów, wystarczy dołączyć do oferty jeden komplet załączników, o których mowa w ust. 4.

4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
2) w przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut Organizacji oraz sprawozdanie za rok ubiegły: merytoryczne i finansowe z prowadzonej działalności;
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
4) dokumenty potwierdzające:
a) posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczenia poradnictwa obywatelskiego – w przypadku prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej;
b) posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – w przypadku prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
5) umowy zawarte z:
a) adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, która ukończyła studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, korzysta z pełni praw publicznych, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – w przypadku prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej;
b) umowy zawarte z osobą, która posiada wykształcenie wyższe, ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, korzysta z pełni praw publicznych, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – w przypadku prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
6) pisemne zobowiązania dające gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia dla każdego Punktu:
a) poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i ich dokumentowaniem;
b) profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
c) przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieopłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
7) oświadczenie o braku przesłanek wykluczających przystąpienie do konkursu dla każdego Punktu;
8) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości;
9) kserokopię decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego ze wskazaniem zakresu udzielania pomocy, czyli z zaznaczeniem czy organizacja udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, czy świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czy prowadzi nieodpłatną mediację (dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem);
10) wykaz adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców świadczących poradnictwo obywatelskie, mediatorów z zastępcami wraz ze wskazaniem doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu zadań objętych konkursem,
11) opis zaplanowanych środków i działań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).
12) organizacja ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej może dodatkowo przedstawić porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych dla każdego Punktu; porozumienia o wolontariacie nie powodują zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na ogłoszone zadanie.
5. Kopie wymaganych załączników dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące podmiot.
6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
7. Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
– niekompletne;
– złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;
– dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym;
– złożone po terminie;
– których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu;
– złożone przez podmiot nieuprawniony;
– złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;
– niedotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu;
– podpisane przez osoby nieupoważnione;
– oferty nieposiadające kompletu wymaganych załączników określonych w ust. 4.
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
9. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczania się z przyznanej dotacji.
IX. Tryb i kryteria wyboru oferty
1. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Działdowskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Działdowie, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Działdowie i stronie internetowej Powiatu Działdowskiego.
2. Wybór ofert nastąpi w oparciu o kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Ocena oferty obejmuje następujące kryteria:
1) merytoryczne (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania) – ocena do 15 pkt;
2) organizacyjne (posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego) – ocena do 10 pkt;
3) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu – ocena do 5 pkt;
4) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach – ocena do 5 pkt;
5) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania – ocena do 5 pkt.
4. Po zsumowaniu punktów Komisja Konkursowa może wybrać więcej niż jedną ofertę. Ze swoich prac Komisja Konkursowa sporządza protokół, który przedkładany jest Zarządowi Powiatu Działdowskiego.
5. Do decyzji Zarządu Powiatu Działdowskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
6. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Działdowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Działdowie i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Działdowie.
7. Oferent zostanie powiadomiony telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e -mailem) lub poczty tradycyjnej o wyborze oferty i przyznaniu dofinansowania.
8. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.
9. Zarząd Powiatu Działdowskiego dokona wyboru oferty w terminie do 29 listopada 2021 roku.

X. Warunki realizacji zadania
1. Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu Działdowskiego w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu działdowskiego w 2022 roku.
2. Umowy o powierzenie realizacji zadania zostaną podpisane bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:
a) realizacji zadania zgodnie z zawartą umową;
b) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

XI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju wynosiła:
– w roku 2021 – 126 060 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych);
– w roku 2020 – 126 060 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych).

Starosta Działdowski
/-/ Paweł Cieśliński

Dodał: Benedykt Perzyński